Právo hospodárskej súťaže

Zastupujeme klientov aj v sporoch vzniknutých z porušenia hospodárskej súťaže. Máme skúsenosti so zastupovaním pri uplatňovaní nárokov z porušenia práva hospodárskej súťaže Európskej únie kartelovou dohodou v oblasti predaja a nákupu nákladných motorových vozidiel, a v sporoch o zdržanie sa nekalosúťažného konania. 

Podieľali sme sa na pripomienkovaní návrhu novely zákona o liekoch a v tejto súvislosti i podaní podnetu na Európsku komisiu z dôvodu nesúladu navrhovanej právnej úpravy slovenského zákona s primárnym právom Európskej únie (konkrétne porušenie zásady voľného pohybu tovaru a služieb na vnútornom trhu Európskej únie).

Pre našich klientov poskytujeme právne poradenstvo v oblasti hospodárskej súťaže, napríklad aj v posúdení vertikálnych dohôd medzi výrobcami a distribútormi tovarov, zabezpečovali sme právne stanovisko pre klienta týkajúce sa zamedzenia kartelových dohôd medzi výrobcami a distribútormi zdravotníckych pomôcok na slovenskom trhu.

Zobraziť projekty ktoré sme realizovali aj v oblasti tejto služby

Právo hospodárskej súťaže

Máte záujem o túto službu?