Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie predstavuje proces, resp. určuje zákonné pravidlá a postupy, ktorými sú zadávané zákazky alebo koncesie, prípadne súťaže návrhov, pričom hlavným účelom verejného obstarávania je zabezpečiť transparentnosť a otvorenosť postupov verejného obstarávania, a umožniť hospodárskym subjektom ponúknuť svoje služby a tovary na celom území Únie. Ide o prísne formalizovaný proces, ktorého výsledkom je obmedzenie zmluvnej slobody povinných subjektov, či už vo smere spôsobu výberu zmluvného partnera, ale aj v procese úpravy plnenia zmluvných podmienok v podobe vymedzenia predpokladov pre uzatváranie dodatkov k zmluvám, alebo obmedzenia pri ukončení zmluvných vzťahov. V rámci každodennej praxe našej advokátskej kancelárie riešime rozmanité problémy vyplývajúce z postavenia verejných obstarávateľov, resp. obstarávateľov, prípadne osôb podľa § 8 ZVO spojené s vypracovaním súťažných podkladov, s vyhodnocovaním ponúk uchádzačov, žiadosťami o vysvetlenie súťažných podkladov zo strany uchádzačov. Tieto praktické skúsenosti pokrývajú široké spektrum situácií, ktoré vystanú v procese verejného obstarávania aj pre poskytovanie právneho poradenstva v súvislosti s prihlasovaním uchádzača do procesu verejného obstarávania. Viac informácií na webovej stránke www.verejneobstaravanie.net.

Zobraziť projekty ktoré sme realizovali aj v oblasti tejto služby

Verejné obstarávanie

Máte záujem o túto službu?