Registrácia partnerov verejného sektora, Whistleblowing, AML

Dlhodobo sa zameriavame a špecializujeme na poskytovanie právnych služieb pre partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „zákon o registri partnerov verejného sektora“) a právneho poradenstva pri plnení povinností fyzických a právnických osôb vyplývajúcich zo zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmu z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,AML zákon“). Slovenská legislatíva v tejto oblasti reflektuje legislatívu prijatú na úrovni Európskej únie platnú pre všetky členské krajiny. Najdôležitejším prameňom práva v tejto oblasti je Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 známa ako IV. AML Smernica, pričom problematiku ďalej upravujú aj Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2015/847 zo dňa 20. mája 2015 o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov a Delegované nariadenie Komisie (EU) 2016/1675 zo 14. júla 2016, ktorým sa IV. AML Smernica dopĺňa o identifikáciu vysokorizikových tretích krajín so strategickými nedostatkami. Pramene práva v oblasti boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti predstavujú v Slovenskej republike najmä vyššie uvedený AML zákon, zákon o registri partnerov verejného sektora a aktuálne zákon č. 52/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa AML zákon a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Spájajúcim aspektom v tejto právnej oblasti, ktorá súvisí s oboma vyššie uvedenými zákonmi, a ktorú môžeme zjednodušene nazvať oblasť boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a ochrana pred financovaním terorizmu je okrem iného správna identifikácia konečného užívateľa výhod príslušného subjektu. Svojim klientom poskytujeme v tejto oblasti komplexné právne služby v slovenskom aj anglickom jazyku, a to na vysoko kvalitnej úrovni s dlhoročnými skúsenosťami.

Pre partnerov verejného sektora zabezpečujeme právne služby spočívajúce predovšetkým v posúdení zákonnej povinnosti registrácie v registri partnerov verejného sektora, výkone činností oprávnenej osoby, monitorovaní legislatívnych zmien v súvislosti s registrom partnerov verejného sektora, podávania návrhov na zápis, zmenu alebo námietok v prípade odmietnutia zápisu do registra partnerov verejného sektora a v pravidelnej verifikácii resp. overovaní konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora aj nad rámec zákona o registri partnerov verejného sektora. Právne služby pre partnerov verejného sektora začala naša advokátska kancelária poskytovať ako jedna z prvých oprávnených osôb v Slovenskej republike. Odbornosť a spoľahlivosť právnych služieb našej advokátskej kancelárie v tejto oblasti potvrdzuje viac ako 500 klientov - partnerov verejného sektora zapísaných do dnešného dňa do registra partnerov verejného sektora, pre ktorých dlhodobo tiež vykonávame činnosti oprávnenej osoby a právne poradenstvo, v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora.

Taktiež máme skúsenosti aj s konaniami začatými na registrovom súde na základe podaného kvalifikovaného podnetu, a v ktorých bolo rozhodnuté v prospech klienta. V rámci poskytovania ďalších právnych služieb vo vyššie uvedenej oblasti sa špecializujeme najmä na vypracovanie Programu vlastnej činnosti zameraného na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (ďalej len ,,Program vlastnej činnosti“) pre každého individuálneho klienta, s potrebnými prílohami na dodržanie pomeru a účelu zákona. Pri vypracovaní Programu vlastnej činnosti naša advokátska kancelária postupuje tak v zmysle znenia AML zákona, ako aj v zmysle metodických usmernení a odporúčaní Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a príslušných kontrolných orgánov. Vytvárame Program vlastnej činnosti klientovi na mieru, čo znamená, že presne prispôsobíme zoznam neobvyklých obchodných operácií, ktoré by sa pri obchodnej činnosti klientovi mohli vyskytnúť podľa predmetu činnosti podnikania a sféry pôsobenia. Okrem vypracovania celej dokumentácie klienta tiež oboznamujeme o súvisiacich povinnostiach, napr. pri vedení evidencie alebo školení zamestnancov. Sledujeme novelizácie v predmetnej právnej úprave a poskytujeme tak klientom kvalitné a vysoko erudované služby na základe dlhoročných odborných skúsenosti v danej oblasti. Vypracovanie komplexnej dokumentácie našou advokátskou kanceláriou predstavuje istotu, že Program vlastnej činnosti je správny, právne perfektný a vypracovaný profesionálmi v súlade so zákonnými požiadavkami. Za nevypracovanie, alebo nesprávne vypracovanie Programu vlastnej činnosti môžu príslušné kontrolné orgány ukladať sankcie v zmysle zákona.

Odbornosť a spoľahlivosť právnych služieb aj v tejto oblasti potvrdzuje skutočnosť, že advokátska kancelária do dnešného dňa vypracovala viac ako 50 Programov vlastnej činnosti pre spoločnosti a fyzické osoby-podnikateľov s rôznymi predmetmi podnikania. Z pohľadu zamestnávateľa v tejto oblasti je nevyhnutné upriamiť pozornosť na inštitút tzv. whistleblowingu, ktorý predstavuje oznámenie zamestnanca zodpovednej osobe, že v spoločnosti zamestnávateľa dochádza k činnosti, ktorá je protizákonná, v rozpore s verejným záujmom, a všeobecne je možné označiť ju za neetickú a neprípustnú. Whistleblowing tiež predstavuje spôsob, ako má zamestnávateľ prostredníctvom zodpovednej osoby prijímať a riešiť tieto podnety o protispoločenskej činnosti. Zamestnanec ako oznamovateľ je v postavení chránenej osoby, voči ktorej nesmie byť vyvodená zodpovednosť za to, že nahlásil nevhodnú činnosť. Práve whistleblowing predstavuje nahlasovanie neobvyklých obchodných operácii v zmysle Programu vlastnej činnosti, ktorý pripravujeme svojim klientom. Danej problematike sa venujeme na stránke www.partnerverejnosektora.sk, kde nájdete bližšie informácie.

Zobraziť projekty ktoré sme realizovali aj v oblasti tejto služby

Registrácia partnerov verejného sektora, Whistleblowing, AML

Máte záujem o túto službu?