Pracovné právo

V oblasti pracovného práva poskytujeme komplexné právne poradenstvo zamestnávateľom, ako aj zamestnancom. Poskytované právne služby v oblasti pracovného práva zahŕňajú: uzatváranie pracovných zmlúv a iných pracovnoprávnych dokumentov upravujúcich vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, uzatváranie manažérskych zmlúv, pracovnoprávny audit, ktorý zahŕňa: podrobné preskúmanie, vyhodnotenie pracovnoprávnych dokumentov klienta, a ich následné zosúladenie s platnou legislatívou pracovného práva, vypracovávanie vnútorných smerníc spoločností, príprava právnych riešení v rámci ukončenia pracovných pomerov, vrátane hromadného prepúšťania, zastupovanie klientov v pracovnoprávnych sporoch, vypracovanie stanovísk a analýz v oblasti pracovného práva, zastupovanie klientov pri kolektívnom vyjednávaní a zamestnaneckých radách, právne poradenstvo pri agentúrnom zamestnávaní a vysielaní zamestnancov k užívateľským zamestnávateľom, poradenstvo pri zamestnávaní cudzincov, riešenie agendy zodpovednosti zamestnancov a zamestnávateľov v pracovnoprávnych vzťahoch, poskytovanie právneho poradenstva ohľadom rozličných foriem odmeňovania, právne poradenstvo v oblasti uplatňovania a dodržiavania princípu rovnosti a rovnakého zaobchádzania (ochrana proti bossingu a mobingu), poradenstvo v oblasti sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia.

Zobraziť projekty ktoré sme realizovali aj v oblasti tejto služby

Pracovné právo

Máte záujem o túto službu?