Medicínské a farmaceutické právo

Jako jedna z poměrně malého množství advokátních kanceláří na slovenském trhu se vysloveně specializujeme na oblast medicínského práva a farmaceutického resp. lékového práva. Anglicky mluvící tým specialistů i se vzděláním z oboru farmacie a praktickými pracovními zkušenostmi v lékárenství poskytuje právní služby pro všechny subjekty působící v segmentu zdravotnictví, od jednotlivých zdravotnických pracovníků (lékaři, farmaceuti), zdravotnická zařízení (ambulance, polikliniky, nemocnice) až po obchodní společnosti podnikající v této oblasti (výrobní a distribuční společnosti). V rámci medicínského práva a farmaceutického práva se soustředíme zejména na poskytování právních služeb pro obchodní společnosti působící v oblasti farmacie a zdravotnictví, které jsou držiteli povolení k výrobě léků nebo DISTRIBUCE léků, držiteli povolení k poskytování lékárenské péče nebo které jsou v rámci své podnikatelské činnosti oprávněné uvádět zdravotnické prostředky na trh nebo jejich vyrábět a distribuovat, se sídlem nejen v Slovenské republice, ale i v zahraničí - zejména v Německu, Dánsku a v České republice. Pro uvedených klienty poskytujeme zejména monitoring slovenské a evropské legislativy v medicínském a farmaceutickém právu, analýza změn právních předpisů a jejich praktické uplatňování (zejména zákon č. 362/2011 Sb. Zákon o lécích a zdravotnických prostředcích ao změně některých zákonů, zákon č. 578/2004 Sb. Zákon o poskytovatelích zdravotní péče, zdravotnických pracovnících, stavovských organizacích ve zdravotnictví ao změně některých zákonů, vyhláška MZ SR č. 128/2014 o požadavcích na správnou výrobní praxi a požadavcích na správnou DISTRIBUCE praxi, směrnice 2001/83 / ES Evropského parlamentu a Rady o kodexu Společenství o humánních humánních a další jiné předpisy), právní poradenství při komunikaci s příslušnými slovenskými státními orgány v rámci zdravotnictví (např. státním ústavem pro kontrolu léčiv nebo Ministerstvem zdravotnictví), příprava r ch podání na tyto státní orgány (žádosti, povolení), právní zastupování při správních řízeních se státními orgány (vyjádření, odvolání), jakož i s příslušnými zahraničními orgány a autoritami (EMA - European Medicines Agency, BfArM - Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte), právní poradenství a příprava žádostí o vydání povolení na výrobu humánních léků, na DISTRIBUCE humánních léčivých přípravků a žádostí o zacházení s omamnými a psychotropními látkami, koncipování právních stanovisek v oblasti regulace obchodování a zacházení s léčivy v rámci Evropské Unie, právní poradenství při legislativních regulacích v oblasti plateb a poplatků u poskytovatelů zdravotní péče, právní poradenství a zastupování obchodních společností při daňových řízeních týkajících se srážkové daně vůči Finančnímu ředitelství Slovenské republiky a stejně také v následných soudních řízeních (bližší informace v sekci daňové a finanční právo), právní poradenství týkající se poskytování peněžních a nepeněžitých plnění pro poskytovatele zdravotní péče resp. pro jejich zaměstnance nebo obchodní partnery, právní poradenství při uvádění zdravotnických prostředků na trh, při jejich výrobě nebo distribuci, komplexní právní poradenství při fungování těchto společností v oblasti obchodního práva, pracovního práce, správního práva nebo práva veřejných zakázek souvisejících s jejich podnikáním (přímo nebo prostřednictvím spolupracujících advokátních kanceláři v zahraničí).

Zobraziť projekty ktoré sme realizovali aj v oblasti tejto služby

 

Medicínské a farmaceutické právo

Máte zájem o tuto službu?