Partner veřejného sektoru, whistleblowing, AML

Dlouhodobě se zaměřujeme a specializujeme na poskytování právních služeb pro partnery veřejného sektoru ve smyslu zákona č. 315/2016 Sb. o rejstříku partnery veřejného sektoru a o změně některých zákonů (dále také jen "zákon o rejstříku partnery veřejného sektoru") a právního poradenství při plnění povinností fyzických a právnických osob vyplývajících ze zákona č. 297/2008 Sb. o ochraně před legalizací příjmů z trestné činnosti a o ochraně před financováním terorismu a o změně některých zákonů (dále jen ,, AML zákon "). Slovenská legislativa v této oblasti reflektuje legislativu přijatou na úrovni Evropské unie platnou pro všechny členské země. Nejdůležitějším pramenem práva v této oblasti je Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 známá jako IV. AML Směrnice, přičemž problematiku dále upravují i ​​Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/847 ze dne 20. května 2015 o údajích provázejících převody finančních prostředků a přenesené nařízení Komise (EU) 2016/1675 ze dne 14. července 2016, kterým se IV . AML Směrnice doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky. Prameny práva v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti představují v Slovenské republice zejména výše uvedený AML zákon, zákon o rejstříku partnery veřejného sektoru a aktuální zákon č. 52/2018 Sb., Kterým se mění AML zákon a kterým se mění některé zákony. Spojujícím aspektem v této právní oblasti, která souvisí s oběma výše uvedenými zákony a kterou můžeme zjednodušeně nazvat oblast boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a ochrana před financováním terorismu je mj správná identifikace konečného uživatele výhod příslušného subjektu. Advokátní kancelář poskytuje svým klientům v této oblasti komplexní právní služby v slovenském i anglickém jazyce, a to na vysoce kvalitní úrovni s dlouholetými zkušenostmi. Pro partnery veřejného sektoru poskytujeme právní služby spočívající především v posouzení zákonné povinnosti registrace v rejstříku partnerů veřejného sektoru, výkonu činností oprávněné osoby, monitorování legislativních změn v souvislosti s registrem partnerů veřejného sektoru, podávání návrhů na zápis, změnu nebo námitek v případě odmítnutí zápisu do rejstříku partnerů veřejného sektoru av pravidelné verifikaci resp. ověřování konečných uživatelů výhod partnera veřejného sektoru i nad rámec zákona o rejstříku partnery veřejného sektoru. Právní služby pro partnery veřejného sektoru začala advokátní kancelář poskytovat jako jedna z prvních oprávněných osob v Sovenské republice. Odbornost a spolehlivost právních služeb advokátní kanceláře v této oblasti potvrzuje více než 500 klientů - partnery veřejného sektoru zapsaných do dnešního dne do registru partnerů veřejného sektoru, pro jejichž dlouhodobě také provádí činnosti oprávněné osoby a právní poradenství ve smyslu zákona o rejstříku partnery veřejného sektoru. Advokátní kancelář má také zkušenosti s řízeními zahájenými na rejstříkového soudu na základě podaného kvalifikovaného podnětu, a ve kterých bylo rozhodnuto ve prospěch klienta. V rámci poskytování dalších právních služeb ve výše uvedené oblasti se advokátní kancelář specializuje zejména na vypracování Programu vlastní činnosti zaměřeného na ochranu proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen ,, Program vlastní činnosti ") pro každého individuálního klienta, s potřebnými přílohami na dodržení ratia a účelu zákona. Při vypracování Programu vlastní činnosti advokátní kancelář postupuje tak ve smyslu AML zákona, jakož i ve smyslu metodických pokynů a doporučení Ministerstva vnitra Slovenské republiky a příslušných kontrolních orgánů. Vytváříme Program vlastní činnosti klientovi na míru, přesně přizpůsobí seznam neobvyklých obchodních operací, které by se při obchodní činnosti klientovi mohly vyskytnout podle předmětu činnosti podnikání a sféry působení. Kromě vypracování celé dokumentace klienta také seznamuje o souvisejících povinnostech, např. při vedení evidence nebo školení zaměstnanců. Sledujeme novelizace v předmětné právní úpravě a poskytuje tak klientům kvalitní a vysoce erudované služby na základě dlouholetých odborných zkušeností v dané oblasti. Vypracování komplexní dokumentace naší advokátní kanceláří představuje jistotu, že Program vlastní činnosti je správný, právní perfektní a vypracovaný profesionály v souladu se zákonnými požadavky. Za vůbec neprováděly Programu vlastní činnosti nebo nesprávného vypracování mohou příslušné kontrolní orgány ukládat sankce ve smyslu zákona.

 Odbornost a spolehlivost právních služeb iv této oblasti potvrzuje skutečnost, že advokátní kancelář do dnešního dne vypracovala téměř 50 Programů vlastní činnosti pro společnosti a fyzické osoby-podnikatele s různými předměty podnikání. Z pohledu zaměstnavatele v této oblasti je nezbytné upozornit na institut tzv. whistleblowingu, který představuje oznámení zaměstnance odpovědné osobě, že ve společnosti zaměstnavatele dochází k činnosti, která je protizákonná, v rozporu s veřejným zájmem a obecně je možné ji označit za neetickou a nepřípustnou. Whistleblowing také představuje způsob, jak má zaměstnavatel prostřednictvím odpovědné osoby přijímat a řešit tyto podněty o protispolečenské činnosti. Zaměstnanec jako oznamovatel je v postavení chráněné osoby, vůči které nesmí být vyvozena odpovědnost za to, že nahlásil nevhodnou činnost. Právě whistleblowing představuje nahlašování neobvyklých obchodních operaci ve smyslu Programu vlastní činnosti, který advokátní kancelář připravuje svým klientům. Dané problematice se věnujeme na stránce www.partnerverejnosektora.sk kde je možnost získat bližší informace.

Zobraziť projekty ktoré sme realizovali aj v oblasti tejto služby

Partner veřejného sektoru, whistleblowing, AML

Máte zájem o tuto službu?