Webinár E-commerce - otázky a odpovede

03.06.2024 | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
6 min
Webinár E-commerce - otázky a odpovede

Na otázky 1-16 odpovedá Martina Divald Mužilová, advokátka, Hronček & Partners

1. Dobrý deň, moja otázka: zákazník chce reklamovať, nakupoval ho v e-shope, stratil doklad (faktúru) sme povinný zo zákona mu vytlačiť resp. poslať novu?

Význam faktúry z pohľadu zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“) spočíva v tom, že plní predovšetkým funkciu kontroly dane z pridanej hodnoty. Slúži na kontrolu DPH, ktorú je povinný odviesť dodávateľ z dodania tovaru alebo služby a slúži aj na kontrolu odpočtu dane uplatňovaného príjemcom tovaru alebo služby. Problematiku faktúr upravujú ustanovenia § 71 - § 76 Zákona o DPH. Zákon o DPH upravuje osoby a ustanovuje prípady, kedy je vyhotovenie faktúry povinné.

Zákon priamo neukladá obchodníkovi povinnosť vyhotoviť novú faktúru, v prípade, že spotrebiteľ stratil faktúru.

V tejto súvislosti však upozorňujeme, že obchodník nie je oprávnený odmietnuť prijatie reklamácie, pokiaľ spotrebiteľ, ktorý preukázateľne tovar kúpil u obchodníka, nepredloží doklad o kúpe (faktúru).

Vzhľadom na množstvo informačných povinností, ktoré nový zákon č. 108/2024 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) ukladá obchodníkovi by preukázanie pôvodu tovaru malo byť pomerne jednoduché, aj bez potreby predloženia dokladu o kúpe (faktúry).

2. Dobrý deň, prosím odkedy sú nové pravidlá v e-commerce aplikovateľné v praxi? Ďakujem

Nová všeobecná právna úprava v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktorá nahradí zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 250/2007 Z. z.”), zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 102/2014 Z.z.“) a zákon č. 299/2019 Z. z. o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníka na vnútornom trhu a o zmene zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nadobúda účinnosť 1. júla 2024.

Uvedené predpisy z oblasti ochrany spotrebiteľa a súvisiace predpisy v platnom právnom poriadku SR sa tak spoja do jedného právneho predpisu - Zákona o ochrane spotrebiteľa.

3. Odstúpenie do 30 dní. Platí to aj na predajnú "akciu" tzv. akciový tovar na e-shope? Alebo to musí byť spojené len s podomovým predajom?

Podľa novej právnej úpravy, spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy pri nevyžiadanej návšteve alebo v súvislosti s ňou alebo na predajnej akcii alebo v súvislosti s ňou.

Predajnou akciou sa podľa novej právnej úpravy rozumie podujatie, ktoré sa koná mimo prevádzkových priestorov obchodníka a domácnosti spotrebiteľa, je určené pre obmedzený počet spotrebiteľov s prístupom na základe adresovaného oznámenia, z ktorého je zrejmé, že ide o pozvanie (ďalej len „pozvánka“), a ktorého predmetom je najmä prezentácia, ponuka, predaj alebo poskytnutie produktu, ak obchodník počas podujatia alebo do 15 pracovných dní po uskutočnení podujatia uzavrie so spotrebiteľom zmluvu. Za predajnú akciu sa nepovažuje predaj na verejnej dražbe alebo podujatie, ktorého predmetom je výlučne ochutnávka a konzumácia potravín a nápojov spojená s ich predajom alebo predvedenie a predaj kozmetických výrobkov, ak nie sú predvádzané, ponúkané a predávané aj iné produkty.

Predpokladáme, že pod pojmom „akciový tovar na e-shope“ ste mali na mysli tovar ponúkaný za zníženú cenu. Ustanovenie o možnosti spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy pri nevyžiadanej návšteve alebo v súvislosti s ňou alebo na predajnej akcii alebo v súvislosti s ňou, sa na „akciový tovar v e-shope“, resp. tovar ponúkaný za zníženú cenu nevzťahuje.

4. V košíku mám predvyznačenú možnosť "Zabaliť ekologicky". Čo ak položku označím "Nezabaliť ekologicky" a nebude vopred označená. Je to v súlade so zákonom?

Predtým, ako sa akákoľvek zmluva alebo ponuka stane pre spotrebiteľa záväznou, obchodník musí získať jeho výslovný súhlas s akoukoľvek ďalšou platbou okrem odmeny dohodnutej za hlavný zmluvný záväzok obchodníka.

Obchodník nesmie v návrhu zmluvy alebo pri ktoromkoľvek úkone, ktorý predchádza uzavretiu zmluvy, ponúkať spotrebiteľovi predvolené možnosti, pri ktorých sa vyžaduje úkon spotrebiteľa smerujúci k ich odmietnutiu s cieľom vyhnúť sa úhrade dodatočných nákladov.

Nová právna úprava výslovne ustanovuje, že platbu inú ako je úhrada predajnej ceny za produkt je spotrebiteľ povinný zaplatiť, ak s touto platbou výslovne súhlasil pred uzavretím zmluvy alebo pred odoslaním objednávky, ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa.

Pokiaľ neoznačením (nezakliknutím) možnosti „Nezabaliť ekologicky“ vznikne spotrebiteľovi povinnosť uhradiť platbu inú ako predajná cena za produkt a obchodník nezískal predchádzajúci výslovný súhlas spotrebiteľa s touto platbou, spotrebiteľ nie je povinný túto platbu zaplatiť.

5. Mohli by ste poskytnúť viac informácii ako sa zmení reklamačné konanie? Aké budú základné zmeny. Ďakujem

Najväčšiu zmenu prináša úprava zodpovednosti za vady (s vypustením paralelnej úpravy reklamačného konania v zákone o ochrane spotrebiteľa). Platný stav pozná úpravu zodpovednosti za vady v Občianskom zákonníku a úpravu reklamačného konania v Zákone č. 250/2007 Z. z.. Z dôvodu zjednodušenia, konsolidácie a zosúladenia úpravy zodpovednosti za vady tovarov, digitálnych služieb a digitálneho obsahu s právom EÚ nová právna úprava navrhuje, aby bola ponechaná len úprava v Občianskom zákonníku.

Zavádza sa nové znenie § 507 Občianskeho zákonníka za účelom sprehľadnenia druhov vád a práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady. Ide o všeobecné ustanovenie, pričom jednotlivé zmluvné typy môžu obsahovať osobitnú právnu úpravu vád a práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady.

Zavádza sa nové znenie § 509 Občianskeho zákonníka, ktoré upravuje právo na náhradu účelne vynaložených nákladov, ktoré nadobúdateľovi vznikli v súvislosti s vytknutím vady, za ktorú zodpovedá scudziteľ, a uplatnením práv zo zodpovednosti za vady. Odsek 2 predstavuje zmenu v porovnaní s doterajším znením § 509 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

Nové znenie § 509 ods. 3 Občianskeho zákonníka upravuje právo nadobúdateľa na primerané finančné zadosťučinenie v prípade úspešného uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady v súdnom konaní. Kritériá na určenie výšky primeraného finančného zadosťučinenia v prípade, kedy úspešne uplatní svoje práva na súde spotrebiteľ, sú stanovené v § 3 ods. 1 písm. e) Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Mení sa lehota na uplatnenie práva spotrebiteľa na náhradu účelne vynaložených nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s vytknutím vady, za ktorú zodpovedá obchodník, a uplatnením práv zo zodpovednosti za vadu, ako aj moment, od ktorého je táto lehota počítaná, z aktuálne uplatňovanej lehoty 1 mesiaca po uplynutí doby, v ktorej treba vytknúť vady, na lehotu 2 mesiacov od dodania opravenej alebo náhradnej veci, vyplatenia zľavy z ceny alebo vrátenia ceny po odstúpení od zmluvy.

Spotrebiteľ po novom môže uplatňovať práva zo zodpovednosti za vady aj bez toho, aby vadu vytkol najprv u obchodníka.

6. Je predajca povinný prevziať/vyplatiť tovar vrátený v lehote 14/30 dní aj napriek tomu, že javí známky používania alebo je poškodené balenie? Ďakujem.

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku a od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka aj bez uvedenia dôvodu v lehote podľa § 20 ods. 1 až 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa, bez ohľadu na to, v akom stave sa zakúpený tovar nachádza.

Odklony od práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy upravuje § 19 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Ide o výsledok transpozície ustanovení smernice 2011/83/EÚ v platnom znení, ktoré zohľadňujú osobitosti niektorých produktov, pri ktorých by umožnením uplatnenia práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy vznikla značná a neodôvodnená nerovnováha medzi právami spotrebiteľa a povinnosťami obchodníka. Ide napríklad o zmluvy, ktorých predmetom je:

  1. dodanie tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak ochranný obal bol po dodaní porušený (§ 19 ods. 1 písm. e) Zákona o ochrane spotrebiteľa). Ustanovenie § 19 ods. 1 písm. e) Zákona o ochrane spotrebiteľa upravuje vrátenie tovarov, ako sú napríklad konzervované potraviny, drogéria, detské plienky a i., na ktoré sú stanovené zákonné alebo spoločenské a kultúrne hygienické nároky a obchodník by nemohol tento vrátený tovar s poškodeným obalom predávať ďalej alebo by mal problém tento tovar hoci aj so zľavou opätovne predať.
    Podľa Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-681/17 (slewo – schlafen leben wohnen GmbH/Sascha Ledowski) do pôsobnosti ustanovenia smernice 2011/83/EÚ v platnom znení, ktoré je transponované v tomto písmene, nespadá taký tovar, akým je matrac, ktorého ochrannú fóliu po jeho dodaní spotrebiteľ odstránil, keďže „aj v prípade priameho kontaktu tohto druhu tovaru s ľudským telom je možné predpokladať, že po jeho vrátení spotrebiteľom ho obchodník dokáže prostredníctvom úkonov, ako je čistenie alebo dezinfekcia, uviesť do stavu, v ktorom je tovar vhodný na ďalšie používanie treťou osobou, a tým pádom ho aj opätovne uviesť na trh bez toho, aby boli nedodržané požiadavky na ochranu zdravia alebo hygieny“.
  2. dodanie zvukových záznamov, obrazových záznamov, audiovizuálnych záznamov alebo softvéru v ochrannom obale, ktorý bol po dodaní porušený (§ 19 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa). Ustanovenie § 19 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa upravuje ďalší odklon od práva na odstúpenie od zmluvy v prípade produktov, ako sú napríklad vinylové platne, CD disky s hudbou alebo inštalačným programom softvéru alebo filmy na DVD alebo Blu-ray diskoch. Pri týchto produktoch v prípade porušenia ich obalu nie je možné overiť, či nebol spotrebiteľom produkt už využívaný. Umožnenie uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy v týchto prípadoch by viedlo k faktickému prevádzkovaniu požičovne než predaju obchodníkom.

Okrem vyššie uvedených výnimiek z práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, žiaden právny predpis neukladá kupujúcemu povinnosť, aby si odkladal originál obalu, ani aby ho predložil pri reklamácii vadného výrobku a zároveň žiadny právny predpis nedáva predávajúcemu právo, požadovať od kupujúceho pri reklamácii predloženie pôvodného obalu.

V zmysle novej právnej úpravy (ust. § 21 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa), spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru; to neplatí, ak obchodník nesplnil informačnú povinnosť podľa § 15 ods. 1 písm. f).

Spotrebiteľ by mal s tovarom manipulovať spôsobom v rovnakej miere, v akej by mu to bolo umožnené v bežnej obchodnej prevádzke. Napríklad odev alebo obuv by mal spotrebiteľ len vyskúšať, nie ho nosiť. Spotrebiteľ však môže tovar rozbaliť, aby si ho prezrel. Odstránenie akýchkoľvek ochranných fólií na tovare by malo byť vnímané reštriktívne a nemalo by byť považované za zníženie hodnoty tovaru výhradne iba v prípade, že ich odstránenie je nevyhnutné na vyskúšanie a otestovanie tovaru. Kuchynské tovary alebo tovary určené na remeselné činnosti by napríklad nemali byť skúšané priamo pri činnosti, ale tzv. na sucho, inak by išlo o zníženie hodnoty tovaru.

Preto ak by spotrebiteľ vráti poškodený tovar alebo inak znehodnotený tovar, obchodník je povinný takýto tovar prevziať a vrátiť spotrebiteľovi zaplatenú kúpnu cenu. Až potom môže od spotrebiteľa požadovať nároky zo zodpovednosti za zníženie hodnoty tovaru.

V tejto súvislosti si dovoľujeme doplniť upozornenie, že:

  • spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru podľa § 21 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa, ak nebol obchodníkom poučený o práve odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní tohto práva alebo mu nebol poskytnutý formulár na odstúpenie;
  • jednostranné započítanie pohľadávok obchodníka a spotrebiteľa, ktoré vzniknú odstúpením od zmluvy podľa § 19 ods. 1, sa zakazuje (§ 22 ods. 8 Zákona o ochrane spotrebiteľa).

7. Je predajca povinný vrátiť aj cenu dopravy?

V zmysle ust. § 21 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa, pri odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka podľa § 19 ods. 1 znáša spotrebiteľ len náklady na vrátenie tovaru obchodníkovi alebo osobe určenej obchodníkom na prevzatie tovaru; to neplatí, ak obchodník súhlasil, že náklady bude znášať sám, alebo ak obchodník nesplnil informačnú povinnosť podľa § 15 ods. 1 písm. g).

Obchodník je povinný do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe alebo v súvislosti so zmluvou uzavretou na diaľku, zmluvou uzavretou mimo prevádzkových priestorov obchodníka alebo s doplnkovou zmluvou vrátane nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iných nákladov a poplatkov (§ 22 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa).

Obchodník nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob dodania, ako je najlacnejší bežný spôsob dodania ponúkaný obchodníkom. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na dodanie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob dodania ponúkaný obchodníkom.

8. Zľava na tovar a akciový tovar, čiže odstúpenie od zmluvy do 30 dní sa týka len akcie na tovar? alebo aj zľavneného tovaru? Ďakujem

viď odpoveď na otázku č. 3 vyššie.

9. Vrátenie ceny dopravy, upravuje zákon, že zákazníkovi sa vracia najlacnejšie možné doručenie, keď má predajca osobný odber za 0,- EUR, vracia sa mu doprava ?

Viď odpoveď na otázku č. 7 vyššie.

Obchodník je povinný do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal.

Pokiaľ náklady na dopravu neboli zahrnuté v platbe, ktorú obchodník od spotrebiteľa prijal, resp. náklady na dopravu boli 0 EUR, obchodník nemá povinnosť uhradiť spotrebiteľovi žiadnu platbu v súvislosti s nákladmi na dopravu (pozn. ide o náklady a doručenie tovaru spotrebiteľovi). Náklady na vrátenie tovaru obchodníkovi znáša spotrebiteľ.

10. Je možné odmietnuť z hygienických dôvodov odstúpenie od zmluvy na slúchadla ak je to v obchodných podmienkach?

Viď odpoveď na otázku č. 6 vyššie.

Aplikujúc analogicky závery Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-681/17 (slewo – schlafen leben wohnen GmbH/Sascha Ledowski) zastávame názor, že nie je možné odmietnuť odstúpenie od zmluvy na slúchadlá odvolaním sa na ust. § 19 ods. 1 písm. e) Zákona o ochrane spotrebiteľa, a to ani v prípade, že túto možnosť (pozn. v rozpore so zákonom) upravujú obchodné podmienky obchodníka.

Súdny dvor vo vyššie uvedenom rozhodnutí pripomína, že účelom práva na odstúpenie od zmluvy je ochrana spotrebiteľa v špecifickej situácii nákupu na diaľku, keď neexistuje možnosť obhliadnuť si tovar pred uzavretím zmluvy. Toto právo teda kompenzuje nevýhodu, ktorá vzniká spotrebiteľovi pri zmluve uzavretej na diaľku tým, že mu priznáva primeranú lehotu na rozmyslenie, počas ktorej má možnosť preskúmať a vyskúšať nadobudnutý tovar na zistenie jeho povahy, charakteristík a funkčnosti.

Čo sa týka výnimky uvedenej v § 19 ods. 1 písm. e) Zákona o ochrane spotrebiteľa, rozhodujúca je povaha tovaru, ktorá môže odôvodniť zapečatenie jeho obalu z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov. Rozpečatenie obalu zbaví taký tovar záruky z hľadiska ochrany zdravia alebo hygieny. Keď už bol obal tovaru spotrebiteľom rozpečatený, a teda zbavený záruky z hľadiska ochrany zdravia alebo hygieny, vzniká riziko, že taký tovar už nebude môcť byť použitý tretími osobami, a z tohto dôvodu už nebude môcť byť obchodníkom uvedený na trh.

Podľa Súdneho dvora sa na matrac, ktorého ochranná fólia bola spotrebiteľom po dodaní odstránená, o aký ide vo veci samej, nevzťahuje predmetná výnimka z práva na odstúpenie od zmluvy. Na jednej strane totiž takýto matrac, napriek tomu, že mohol potenciálne byť použitý, nie je zjavne len z tohto dôvodu definitívne nevhodný na ďalšie použitie treťou osobou alebo ďalšie uvedenie na trh. Na druhej strane, pokiaľ ide o právo na odstúpenie od zmluvy, je možné matrac prirovnať k oblečeniu, teda druhu tovaru, pri ktorom smernica výslovne predpokladá možnosť jeho vrátenia po vyskúšaní. Takéto vzájomné prirovnanie si možno predstaviť tak, že aj v prípade priameho kontaktu tohto druhu tovaru s ľudským telom je možné predpokladať, že po jeho vrátení spotrebiteľom ho obchodník dokáže prostredníctvom úkonov, ako je čistenie alebo dezinfekcia, uviesť do stavu, v ktorom je vhodný na ďalšie použitie treťou osobou, a tým pádom ho aj opätovne uviesť na trh bez toho, aby boli nedodržané požiadavky na ochranu zdravia alebo hygieny.

11. Pri odstúpení od zmluvy, teda nemusí zákazník poslať spolu s tovarom originálny obal? Nehovorím o reklamácii, ale o odstúpení od zmluvy. ďakujem

Viď odpovede na otázky v bodoch 6. a 10. vyššie.

Zákon priamo neukladá spotrebiteľovi vrátiť zakúpený tovar v pôvodnom obale.

Pokiaľ by prevádzkovateľ e-shopu mal takúto povinnosť vo svojich obchodných podmienkach, sám by sa dopustil porušenia zákona, nakoľko by tým spotrebiteľovi ukladal povinnosť bez právneho dôvodu.

12. Ako to, že pri 14 dňovej lehote na vrátenie nemusí byť v pôvodnom obale? 14 dňová predsa slúži na odskúšanie ako keby to bolo na predajni. V predajni zákazník ten obal nezahodí...

Viď odpovede na otázky v bodoch 6. a 10. vyššie

Podľa § 4 ods. 1 písm. e) Zákona o ochrane spotrebiteľa, obchodník je povinný pred uzavretím zmluvy predviesť tovar alebo prekontrolovať tovar pred spotrebiteľom, ak to povaha tovaru umožňuje a spotrebiteľ o to požiada. Pri uplatnení tohto práva spotrebiteľa, resp. povinnosti obchodníka môže nastať aj v predajni situácia, kedy dôjde k odstráneniu, alebo poškodeniu pôvodného obalu tovaru; ktorá skutočnosť však nemá vplyv na jeho opätovné uvedenie na trh obchodníkom.

13. Môže zákazník ak podal reklamáciu následne odstúpiť od zmluvy? Musíme odstúpenie akceptovať alebo môžeme prípad riešiť ako reklamáciu?

Pre komplexné posúdenie je nevyhnutné zohľadniť, za akých okolností spotrebiteľ pristúpil k odstúpeniu od zmluvy.

Pokiaľ bola zmluva so spotrebiteľom uzatvorená na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov obchodníka alebo pri nevyžiadanej návšteve alebo v súvislosti s ňou alebo na predajnej akcii alebo v súvislosti s ňou, Zákon o ochrane spotrebiteľa, s výnimkami uvedenými v § 19 ods. 1, umožňuje spotrebiteľovi odstúpiť od takejto zmluvy bez udania dôvodu v lehote podľa § 20 ods. 1 až 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa (14 dní/30 dní/12 mesiacov od zákonom určeného rozhodného momentu).

Zastávame preto názor, že pokiaľ spotrebiteľ aj vytkol vadu (reklamoval tovar) a súčasne, alebo následne pri dodržaní lehoty podľa § 20 ods. 1 až 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa odstúpil od zmluvy, pričom táto nebola zmluvou, ktorú nie je podľa § 19 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa možné vypovedať, je spotrebiteľ na takéto konanie oprávnený a obchodník je povinný takéto odstúpenie spotrebiteľa akceptovať.

Pokiaľ došlo k odstúpeniu spotrebiteľa po uplynutí lehoty podľa § 20 ods. 1 až 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa, spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť len ak je to ustanovené v Občianskom zákonníku alebo v inom zákone alebo účastníkmi dohodnuté. Pri uplatnení nárokov zo zodpovednosti za vady je takýmto ustanovením napr. ust. § 507 ods. 2 Občianskeho zákonníka (v znení zákona č. 108/2024 Z.z.), podľa ktorého, ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla podľa § 499 Občianskeho zákonníka riadne užívať ako vec bez vady, má nadobúdateľ právo od zmluvy odstúpiť. To isté právo má nadobúdateľ pri odstrániteľných vadách, ak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže vec riadne užívať. Podľa nového znenia § 507 ods. 4 Občianskeho zákonníka (v znení zákona č. 108/2024 Z.z.), nadobúdateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak ho scudziteľ výslovne ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené nadobúdateľom, alebo že vec nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.

14. Ako má predajca informovať, že pri výrobe na zákazku nie je možné vrátiť tovar? Napríklad pri dodaní atyp. rozmerov?

V § 19 ods. 1 písm. c) Zákona o ochrane spotrebiteľa sa uvádza, že spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku a od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka aj bez uvedenia dôvodu v lehote podľa § 20 ods. 1 až 3 okrem zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru vyrobeného podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo tovaru vyrobeného na mieru.

Z uvedeného možno vyvodiť, že od zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru „na zákazku“ (podľa špecifikácii spotrebiteľa) nie je možné odstúpiť. Zákon však ukladá obchodníkovi povinnosť o tejto skutočnosti spotrebiteľa vopred informovať, a to spôsobom uvedeným nižšie v texte.

V § 15 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa sa uvádza, že obchodník je povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka alebo pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, okrem informácií podľa § 5 spotrebiteľovi jasne a zrozumiteľne oznámiť poučenie o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy podľa § 19 ods. 1, alebo poučenie o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Podľa § 15 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa, obchodník je povinný poskytnúť informácie podľa § 15 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa:

  1. spôsobom primeraným prostriedku diaľkovej komunikácie, ak ide o zmluvu uzavretú na diaľku; ak obchodník poskytne informácie na trvanlivom médiu, musia byť pre spotrebiteľa čitateľné,
  2. čitateľne v listinnej podobe alebo so súhlasom spotrebiteľa na inom trvanlivom médiu, ak ide o zmluvu uzavretú mimo prevádzkových priestorov obchodníka.

Podľa § 17 ods. 12 písm. a) Zákona o ochrane spotrebiteľa, obchodník je povinný najneskôr pri dodaní produktu alebo pri začatí poskytovania služby doručiť spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy na diaľku na trvanlivom médiu. Potvrdenie musí obsahovať informácie podľa § 5 ods. 1 a § 15 ods. 1, ak ich obchodník neposkytol spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy.

Trvanlivým médiom sa na účely Zákona o ochrane spotrebiteľa rozumie prostriedok, ktorý umožňuje spotrebiteľovi alebo obchodníkovi uchovávať informácie adresované spotrebiteľovi alebo obchodníkovi počas doby, ktorá zodpovedá účelu, ktorý plnia tieto informácie, a spôsobom, ktorý umožňuje ich nezmenenú reprodukciu a použitie v budúcnosti, najmä listina, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta a pevný disk počítača (§ 2 písm. f) Zákona o ochrane spotrebiteľa).

15. Môžem odmietnuť vybaviť objednávku zákazníkovi zo zahraničia v rámci EU? Ďakujem.

Žiadny právny predpis neukladá obchodníkovi povinnosť ponúkať svoje tovary a služby mimo ním zvoleného územia, navyše ak existujú legitímne dôvody, ako logistické či právne obmedzenia, ktoré robia dodanie tovaru a služby pre obchodníka náročným, a to z akýchkoľvek ním stanovených dôvodov.

16. Koľko u vás stoji kontrola a fix komplet podmienok eshopu? v rámci nadchádzajúceho zákona.

Všetky informácie sú podrobne uvedené v našom E-commerce balíku na webe T | R | C.

17. Dobrý deň, čo sa týka podnikateľov, ktorí nie sú platiteľmi DPH a predávajú nepodnikateľom - občanom? Nie je tam stanovená výška obratu pre jednotlivé krajiny?

Na otázku odpovedá Peter Schmidt, Tax Manager, VGD Slovakia

Zrejme sa pýtate na novú Osobitnú úpravu uplatňovania oslobodenia od dane v inom členskom štáte pre malý podnik tuzemskej osoby (§ 68g, účinnosť od 1.1.2025). Ako sme spomínali na webinári, títo podnikatelia musia spĺňať obrat na území EÚ (vrátane SR) do 100 000 EUR za kalendárny rok, a to samostatne za aktuálny kalendárny rok a samostatne za predchádzajúci kalendárny rok. A zároveň nesmú prekročiť obrat v danom členskom štáte, v ktorom chcú uskutočňovať zdaniteľné obchody. Tieto obraty v iných členských štátoch nie sú nijako obsiahnuté v našom zákone o DPH, ale je nutné kontaktovať daňového poradcu v danom členskom štáte, ktorý potvrdí tento obrat. Ak máte záujem, radi sprostredkujeme položenie otázky zahraničnému daňovému poradcovi.

Ak by bol Váš ročný obrat na území EÚ (okrem SR) do 10 000 EUR ročne, je možné za splnenia konkrétnych podmienok zvažovať použitie § 16a zákona o DPH a zdaňovať všetky dodania so slovenskou DPH, t.j. vyhnúť sa zdaňovaniu so zahraničnou DPH.


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci.