Veľká reforma spotrebiteľského práva: Na čo všetko by sa mali obchodníci pripraviť?

23.05.2023 | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
Aktualizované dňa: 14.05.2024
6 min

Očakávaná reforma zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o niektorých priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej aj len zákon o ochrane spotrebiteľa) pripravená Ministerstvom hospodárstva SR bola v apríli 2023 schválená, a tak čoskoro čakajú v tejto súvislosti obchodníkov a prevádzkovateľov e-shopov výrazné zmeny, na ktoré by sa mali pripraviť.

Veľká reforma spotrebiteľského práva: Na čo všetko by sa mali obchodníci pripraviť?

Cieľom nového zákona o ochrane spotrebiteľa je modernizovať spotrebiteľskú legislatívu a zabezpečiť spravodlivejšie usporiadanie vzťahov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi, vrátane transponovania smerníc Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2019/770 a 2019/771. Či sa jedná o pozitívne zmeny pre všetkých účastníkov trhu však ukáže až prax. Koho sa očakávaná reforma týka a na čo všetko sa treba pripraviť si zhrnieme v tomto článku.

Návrh zákona o ochrane spotrebiteľa bol prijatý 14. apríla 2023.
Aktualizácia: Návrh zákona vetovala prezidentka Slovenskej republiky. Návrh bol schválený nabodudne účinnosť 1. júla 2024

Dotknuté subjekty -  Predajcovia, prevádzkovatelia e-shopov a online platforiem

Pokiaľ predávate tovary alebo poskytujete spotrebiteľom služby na diaľku alebo v kamenných prevádzkach, prevádzkujete online platformu, prostredníctvom ktorej umožňujete spotrebiteľom uzatvárať zmluvy na diaľku s inými obchodníkmi alebo spotrebiteľmi, tak práve vás sa prijaté zmeny dotknú najviac.

Poskytovanie zliav, zverejnenie cien

Ak aj vy patríte medzi predajcov a poskytovateľov služieb, ktorých tržby stúpajú najmä vďaka poskytovaniu zliav, mali by ste spozornieť. Obchodníkov čaká nová povinnosť týkajúca sa regulácie cien, kedy okrem oznámenia zníženej ceny tovaru alebo služby bude prevádzkovateľ povinný uviesť aj predchádzajúcu cenu. Čo to presne znamená? Pod pojmom predchádzajúca cena je potrebné si predstaviť najnižšiu cenu, za ktorú ste predávali tovar, alebo poskytovali službu v období minimálne 30 dní (nie menej) pred znížením ceny, resp. aktuálne ponúkanej ceny za tovar alebo služby. Táto povinnosť sa týka aj tovarov a služieb, na ktoré poskytujete zľavu aj v prípade, že ste tovar alebo služby začali poskytovať v období kratšom ako 30 dní pred aktuálnym znížením ceny, a teda na tomto mieste bude vyžadované aj zverejnenie pôvodnej a/alebo zľavnenej ceny tovaru.

Transparentnosť vyhľadávania produktov

Nová povinnosť obchodníkov nastane aj v oblasti vyhľadávania produktov a služieb na základe kľúčových slov v online prostredí, ktorej hlavným zámerom je posilniť transparentnosť  určenia poradia tovarov a služieb vo vyhľadávačoch. Obchodníci tak budú nútení pristúpiť k zverejneniu informácií o hlavných parametroch určujúcich poradie zobrazovania ponúk vo vyhľadávačoch prostredníctvom kľúčových slov. Porušenie tejto povinnosti bude považované za klamlivé opomenutie zo strany obchodníkov s hrozbou uloženia sankcie zo strany dozorujúceho orgánu, čím chce zákonodarca efektívne minimalizovať využívanie nekalých obchodných praktík jednotlivých obchodníkov.

Recenzie, hodnotenie tovarov a služieb zákazníkmi

V prípade, že patríte medzi prevádzkovateľov online platformy, na ktorej zverejňujete hodnotenie tovarov a služieb zákazníkmi, pribudne vám nová povinnosť v podobe zverejnenia informácie o tom, či a akým spôsobom dochádza z vašej strany k zabezpečeniu zverejňovania hodnotení, resp. recenzií spotrebiteľov (zákazníkov), ktorí si produkt alebo službu skutočne zakúpili. Pokiaľ dozorujúci orgán zistí pochybenie obchodníka vo forme zverejňovania falošných hodnotení, bude takéto konanie považované za nekalú obchodnú praktiku s rizikom uloženia sankcie.

Zrušenie povinností

Dlho očakávaná reforma spotrebiteľského práva so sebou prinesie aj niekoľko pozitívnych zmien pre obchodníkov, vďaka ktorým im odpadnú niektoré povinnosti považované za byrokratickú záťaž bez akéhokoľvek prínosu, resp. zvýšenej ochrany spotrebiteľa. V tejto súvislosti sa môžete tešiť na upustenie od duplicitnej úpravy náležitostí dokladov o kúpe, zverejňovania oznamov o plánovanom dočasnom zatvorení prevádzkarne minimálne 24 hodín vopred, povinnosti vypracovania odborného posúdenia reklamácií, poskytovaní potvrdení o vybavení reklamácií či ohlasovacej povinnosti zrušenia prevádzkarne obci.

Odstúpenie od zmluvy 

Pozitívna zmena v prospech spotrebiteľov, avšak už o niečo menej pozitívna pre obchodníkov nastane v oblasti odstúpenia od zmluvy bez udania dôvodu. Inými slovami, hovoríme o možnosti spotrebiteľov vrátiť tovar v predĺženej lehote, ktorá sa predĺži z pôvodných 14 dní na 30 dní, a to za podmienky, že zmluva na diaľku bola uzatvorená pri predajnej akcii alebo nevyžiadanej návšteve obchodníka v domácnosti. Toto opatrenie zákonodarca prijal práve v dôsledku zvýšenej ochrany spotrebiteľa pred nekalými obchodnými praktikami obchodníkov v podobe umelého navyšovania cien a následného poskytovania zliav v záujme získania nových zákazníkov a ich nalákania na zľavy, ktoré v skutočnosti zľavami nie sú. Z praktického hľadiska však toto opatrenie môže malým a stredným prevádzkovateľom e-shopov z dlhodobého hľadiska spôsobiť existenčné problémy.

Sankcie 

Vítanou novinkou novelizovaného zákona o ochrane spotrebiteľa sa stane tzv. mechanizmus druhej šance, po ktorom obchodníci dlhodobo volali. V praxi znamená, že v prípade keď obchodníci dobrovoľne upustia, resp. ukončia protiprávne konanie a zároveň dôjde k uskutočneniu nápravy v prospech poškodených spotrebiteľov, dozorujúci orgán bude mať možnosť upustiť od uloženia sankcie týmto obchodníkom.

Zároveň sa zavádza nový inštitút ukladania sankcií, ktorého cieľom má byť práve zabránenie ukladania likvidačných pokút. V tomto smere sa uplatní zásada uloženia sankcie určená percentuálnym podielom až do výšky 5% z celkového obratu obchodníka alebo fixnej sumy 600 000 EUR, ktorá má podľa zákonodarcu zabezpečiť spravodlivejšie a proporcionálnejšie ukladanie pokút s pozitívnym vplyvom na malé a stredné podniky. O tom, či práve mechanizmus ukladania pokút formou percentuálneho výpočtu z obratu obchodníka možno považovať za protilikvidačné opatrenie pri ukladaní pokút  obchodníkom je na zváženie a názory odborníkov sa v tomto smere rozchádzajú, nakoľko existuje predpoklad, že „zámer sa minie účinku“, a to najmä z dôvodu, že obrat obchodníkov ešte nie je nutne zárukou ich platobnej schopnosti, a preto možno hovoriť len o domnienke, z ktorej zákonodarca v tomto prípade vychádzal.

Aktualizácia dokumentov

V súvislosti s prijatými zmenami odporúčame pristúpiť ku kontrole a aktualizácii všeobecných obchodných podmienok, ktoré momentálne využívate a zároveň k zabezpečeniu rozšírenia informačných povinnosti smerom k spotrebiteľom, ktoré vám v súvislosti s prijatou novelou zákona o ochrane spotrebiteľa vznikajú. V prípade záujmu vám naša advokátska kancelária Hronček & Partners zabezpečí prípravu potrebnej dokumentácie pre Váš e-shop na mieru.


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."