Určenie lekárne, v ktorej si má pacient vyberať predpísaný liek lekárom

29.10.2021 | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
8 min

Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o liekoch“) je základným právnym predpisom platným v Slovenskej republike upravujúci podmienky zaobchádzania s liekmi a zdravotníckymi pomôckami, ako aj požiadavky na zabezpečovanie kvality liekov a zdravotníckych pomôcok. Jednou z oblastí, ktorú zákon o liekoch výslovne upravuje, je aj predpisovanie liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín predpisujúcim lekárom. Poslanci NR SR posunuli do druhého čítania novelu zákona o liekoch, ktorá okrem iného prináša zmeny práve v spomínanej oblasti.

Určenie lekárne, v ktorej si má pacient vyberať predpísaný liek lekárom

V zmysle ku dnešnému dňu platného ustanovenia § 119 ods. 13 zákona o liekoch sa predpisujúcemu lekárovi pri predpisovaní humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny zakazuje určovať pacientovi, v ktorej verejnej lekárni a výdajni zdravotníckych pomôcok si má humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu vybrať.

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že predpisujúci lekár nesmie zneužiť dôveru, ktorú pacienti do neho vkladajú a odporučiť im konkrétnu lekáreň či výdajňu zdravotníckych pomôcok, v ktorej si majú predpísané lieky, zdravotnícke pomôcky či dietetické potraviny vybrať. V praxi sa vyskytli (a aj vyskytujú) opakujúce sa situácie, kedy predpisujúci lekár odporúča pacientovi konkrétnu lekáreň s odôvodnením, že napr. elektronický recept bol zaslaný jedine tam, alebo že v iných lekárňach je predpísaný liek nedostupný a nie je možné ho objednať. Okrem toho, že takéto konanie predpisujúceho lekára nie je v súlade s dobrými mravmi, nie je navyše ani v súlade s legislatívou a lekár ním porušuje viaceré právne predpisy, nakoľko je zákonným právom pacienta vybrať si lekáreň, prípadne výdajňu zdravotníckych pomôcok, v ktorej sa uskutoční výdaj lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny bez ohľadu na skutočnosť, či lekár vystavil pacientovi papierový recept alebo preskripčný záznam (erecept), či bez ohľadu na pravdivosť/nepravdivosť lekárom uvedených informácií o dostupnosti ním predpísaného lieku.

Hlavným cieľom novej právnej úpravy ustanovenia § 119 ods. 13 zákona o liekoch, ktorú prináša novela zákona o liekoch, je dosiahnuť a zabezpečiť, aby sa ovplyvňovanie pacienta predpisujúcim lekárom považovalo za nekalú súťaž. K zmene vedie predovšetkým skutočnosť, že legislatíva Slovenskej republiky umožňuje poskytovať lekárenskú starostlivosť aj právnickým osobám vo vlastníctve predpisujúcich lekárov (na rozdiel od fyzických osôb - lekárenskú starostlivosť nemôže poskytovať fyzická osoba, ktorá je oprávnená predpisovať lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny).

V zmysle § 44 Obchodného zákonníka sa nekalou súťažou rozumie konanie v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom. V prípade lekární sa prirodzenej rivalite medzi nimi vyhnúť nedá, avšak súperenie medzi lekárňami musí byť čestné a dovolené. Konanie lekára, ktorý navádza a ovplyvňuje pacienta, aby si ním predpísaný liek, zdravotnícku pomôcku či dietetickú potravinu vybral v lekárni, prípadne vo výdajni zdravotníckych pomôcok, ktorú vlastní alebo v ktorej vlastní obchodný podiel, sa prieči dobrým mravom a napĺňa všetky znaky nekalej súťaže.

V prípade ak novela nadobudne účinnosť, znenie § 119 ods. 13 zákona o liekoch bude nasledovné: „Predpisujúcemu lekárovi sa v súvislosti s vystavením lekárskeho predpisu, lekárskeho poukazu, alebo preskripčného záznamu zakazuje pacientovi určovať, odporúčať či akýmkoľvek spôsobom, aj prostredníctvom iných osôb, ovplyvňovať výber poskytovateľa lekárenskej starostlivosti za účelom výdaja predpísaných humánnych liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok.“

Uvedená právna úprava podľa nášho právneho názoru napĺňa svoj účel, ktorým je okrem iného ochrana pacientovho práva na slobodný výber poskytovateľa lekárenskej starostlivosti a stanovuje zákaz práve takéto špecifického konania predpisujúceho lekára, ktorý v predchádzajúcej právnej úprave chýbal, resp. nebol dostatočne upravený vzhľadom na rozsah a obsah konania predpisujúceho lekára a konanie aj prostredníctvom iných subjektov.

Aktualizácia ustanovenia § 119 ods. 13 zákona o liekoch má tak za cieľ kvalifikovať konanie lekára, ktorý poruší zákonný zákaz a ovplyvní pacienta pri výbere poskytovateľa lekárenskej starostlivosti ako nekalú súťaž.


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."