Presun povinností pri plánovaní nástupníctva v rodinnej firme

18.06.2024 | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
3 min

Nástupníctvo v rodinných firmách je často sprevádzané ťažkými úlohami, z ktorých mnohé sú pre vedenie firiem zaťažením a nemusia priamo súvisieť so strategickými otázkami o raste firmy. Postupné odovzdávanie firmy znamená pre vedenie aj naliehavosť určiť presun povinností, najmä v oblasti operatívy, aby malo vedenie firmy možnosť naplno sa venovať vízii podniku.

Presun povinností pri plánovaní nástupníctva v rodinnej firme

Mnohé úspešné slovenské firmy sú rodinné firmy, niektoré aj s viacgeneračnou tradíciou podnikania. Na druhej strane, podľa dostupných štúdií, iba 30 % zo všetkých rodinných podnikov prežije po druhú generáciu, len 10-15 % prežije po tretiu generáciu a 3-5 % prežije po štvrtú generáciu. Napriek mnohým iným výzvam, ktoré prináša podnikanie v rodinných firmách, je pre veľké riziko zániku firmy jedna z najťažších výziev nástupníctvo v rodinných firmách. 

Akú má Vaša firma hodnotu? 

Pred samotným nástupníctvom rodinnej firmy je veľmi dôležité poznať jej skutočnú hodnotu. Peniaze sú samy osebe citlivou témou, ktorá môže predstavovať ešte ťažšiu konfrontáciu, pokiaľ sa otvára v rodinnom kruhu. 

Panuje verejná mienka, že hodnota Vašej firmy sa posudzuje len na základe výnosov a ziskov. Opak je však pravdou a Vaša firma môže mať rozdielnu hodnotu. Podnikom sa na základe Obchodného zákonníka rozumie súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania. Hmotné zložky sú predstavované nehnuteľnosťami, strojmi, technologickými zariadeniami, kancelárskymi prístrojmi a pod. Osobné zložky sú štruktúra a kvalifikácia zamestnancov. Nehmotné zložky sú práva, ako napríklad právo k obchodnému menu, k priemyselnému vlastníctvu, no aj dobrá povesť právnickej osoby, obchodné tajomstvo alebo know-how. Všetky tieto zložky v súhrne vytvárajú hodnotu podniku, ktorá je speňažiteľná pri prevode firmy. Pri predaji je nevyhnutné brať ohľadom na všetky zložky podniku, keďže tie neviditeľné (nehmotné) môžu tiež predstavovať vysokú hodnotu. 

Povinný znalecký posudok 

V súvislosti s vyššie uvedeným je správnym riešením pri určovaní hodnoty Vašej firmy prenechanie tohto určenia expertom – znalcom. Vypracovanie znaleckého posudku je povinné v prípade, ak obchodná spoločnosť mení právnu formu na obchodnú spoločnosť alebo družstvo, na ktorých vznik sa vyžaduje vloženie vkladov spoločníkov do obchodnej spoločnosti. V ostatných prípadoch je znalecký posudok dobrovoľný, avšak určuje určitú odrazovú pozíciu pre bližšie určenie hodnoty podniku. 

Možnosti určenia hodnoty firmy 

Vo všeobecnosti poznáme v rámci slovenského podnikateľského prostredia štyri hlavné metódy na určenie hodnoty firmy, sú to majetkový princíp, porovnávací princíp, výnosový princíp a kombinovaný princíp. Pri majetkovej metóde sa hodnota firmy určuje čisto na základe jej hmotného majetku, pričom sa odpočítajú záväzky firmy. Síce je táto metóda jednoduchá a zrozumiteľná, nezohľadňuje budúce výnosy firmy ani jej nehmotný majetok. Porovnávací princíp je metóda kedy sa firma porovnáva s inými podobnými firmami, ktoré boli v danom čase predané. Opäť je výhodou tejto metódy relatívna jednoduchosť, avšak údaje o porovnávaných firmách nemusia byť vždy presné alebo plne dostupné. Pri výnosovom princípe sa hodnota firmy určuje, ako z názvu plynie, na základe očakávaných budúcich výnosov. Výhodou je zohľadnenie budúceho rastu firmy, ale nie vždy je možný komplexný výpočet predpovedí budúcnosti týchto výnosov. V praxi sa často používa kombinovaný princíp, ktorý predstavuje spájanie prvkov predošlých metód. Kombinovaný princíp je komplikovanejší, dáva však priestor na lepšie uchopenie skutočnej hodnoty firmy. 

Tento článok je úvodom do problematiky rodinných podnikov a nástupníctva. Ďalšie články spojené s touto témou budeme zverejňovať v najbližších týždňoch. 


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci.