Prerušenie plynutia lehôt počas druhej vlny koronavírusu

20.01.2021 | Autor: Advokátska kancelária Hronček & Partners, s. r. o.
Aktualizované dňa: 21.01.2021
7 minút

NR SR schválila 14. januára 2021 niekoľko novelizácií právnych predpisov v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19. Vo vzťahu k súdnym a exekučným konaniam sú najvýznamnejšie zmeny zákona č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii. Prijaté zmeny pozastavujú plynutie súdnych lehôt a upravujú sa aj spôsoby zasadnutia kolektívnych a veriteľských orgánov.

Prerušenie plynutia lehôt počas druhej vlny koronavírusu

Od 19. januára 2021 nadobúdajú účinnosť ustanovenia, ktorými sa podobne ako počas prvej vlny dočasne pozastavuje plynutie súdnych lehôt, upravuje sa možnosť online zasadnutia veriteľských orgánov a kolektívnych orgánov právnických osôb, založených podľa fyzických a právnických osôb a ukladá sa povinnosť upustiť od vykonania dražby, či realizovať úkony smerujúce ku predaju majetku.

Zmeny v lex korona sa týkajú najmä:

a. Premlčacie a prekluzívne lehoty v súkromnoprávnych vzťahoch na uplatňovanie alebo bránenie práv na súde sa pozastavujú  v čase od 19. januára do 28. februára 2021 a zároveň tie lehoty, ktoré uplynuli po 31. decembri 2020 do 19. januára 2021, sa neskončia skôr ako 18. februára 2021.

b. Rovnako ako je uvedené v písmene a. sa pozastavujú aj procesné lehoty strán a účastníkov konania v civilnom súdnom konaní.

c. V trestnom konaní sa pozastavujú len lehoty na podanie opravného prostriedku pre obvineného, jeho obhajcu, poškodeného a zúčastnenú osobu, a to rovnako ako je uvedené v písmene a.

Pre procesné lehoty v civilnom a trestnom práve  však zároveň platí, že ak vec z dôvodu ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti, slobody alebo značnej škody strany alebo účastníka konania neznesie odklad, môže príslušný súd uznesením určiť, že procesné lehoty tak ako je uvedené v bode b. a c. sa neprerušia, pričom súd súčasne určí novú primeranú lehotu. Proti takémuto uzneseniu nie je prípustný opravný prostriedok.

d. Určené osoby - dražobník, súdny exekútor a správcovia podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii sú v čase do 28. februára 2021 povinní upustiť od vykonania dražby, poverovania predajom majetku dražobníka, organizovania ponukového konania alebo iného súťažného procesu smerujúceho k predaju majetku. Úkon, ktorým by došlo ku speňažovaniu majetku dlžníka podľa predchádzajúcej vety vykonaný v čase od 19. januára do 28. februára 2021 bude neplatný. Súdny exekútor je v čase do 28. februára 2021 povinný upustiť od vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti.

e. Zasadnutia kolektívnych orgánov právnických osôb založených podľa predpisov občianskeho alebo obchodného práva môžu v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu používať korešpondenčné hlasovanie alebo umožniť účasť ich členov na zasadnutí takéhoto orgánu prostredníctvom elektronických prostriedkov, aj keď to nevyplýva z ich vnútorných predpisov alebo stanov. Oproti doteraz účinnému zneniu sa vypúšťa odkaz na primeranú aplikáciu ustanovení §190a až §190d Obchodného zákonníka, pričom ak podmienky rozhodovania kolektívnych orgánov týmto spôsobom nevyplývajú zo zákona, vnútorných predpisov alebo stanov právnickej osoby, určí ich v prípade, ak ide o najvyšší orgán právnickej osoby, štatutárny orgán konajúci s náležitou starostlivosťou, a v prípade iného orgánu ich určí tento orgán. Tieto podmienky musia byť členom orgánu oznámené v dostatočnom predstihu pred rozhodovaním. Dostatočným časovým predstihom je potrebné rozumieť aspoň taký časový úsek, ktorý bude postačovať každému dotknutému členovi kolektívneho orgánu, ktorý sa má zasadnutia, resp. hlasovania zúčastniť na to, aby sa za bežných okolností stihol na aktívnu účasť na zasadnutí, resp. hlasovaní pripraviť, prípadne splnomocniť tretiu osobu, prípadne svoju neúčasť ospravedlniť. Z dôvodu právnej istoty platnosti zvolania zasadnutia a jeho uskutočnenia odporúčame aplikovať minimálne rovnaké lehoty, ktoré má právnická osoba stanovené pre bežné zasadnutie, resp. hlasovanie týchto orgánov.

f. Obdobne ako v prípade kolektívnych orgánov právnických osôb (uvedené v písm. e.) sa aj v prípade veriteľských orgánov v konkurznom konaní umožňuje korešpondenčné hlasovanie, alebo účasť na ich zasadnutiach elektronickými prostriedkami. Podmienky rozhodovania v tomto prípade určí ten, kto takéto zasadnutie zvoláva. Aj v tomto prípade sa podmienky zasadnutia na diaľku oznamujú v dostatočnom časovom predstihu.


Advokátska kancelária Hronček & Partners, s. r. o.

Advokátska kancelária Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."