Novela zákona o verejnom obstarávaní z roku 2024

10.07.2024 | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
11 min

Dňa 19.06.2024 schválila NR SR novelu zákona o verejnom obstarávaní z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR). Novela zákona bola do medzirezortného pripomienkového konania predložená dňa 08.02.2024 a posledné mesiace sa o predloženej novele intenzívne diskutovalo. Ministerstvo financií o predloženom návrhu rokovalo nielen v rámci parlamentu, ale návrh novely zákona bol viackrát prediskutovaný aj so zástupcami Európskej komisie. Viaceré významné zmeny, ktoré novela prinesie, začnú platiť od 01.08.2024. Tento článok je len stručným prehľadom zmien, jednotlivým vybraným aspektom sa budeme venovať v samostatných článkoch, a to najmä tým najvýznamnejším zmenám a zásahom do revíznych postupov.

Novela zákona o verejnom obstarávaní z roku 2024

Aký je primárny cieľ novely zákona?  

Podľa predkladateľa MIRRI SR je primárnym cieľom novely výrazná časová úspora a odbúranie administratívnej záťaže. Takisto sa schválenou novelou má výrazne urýchliť samotný proces verejného obstarávania. Novela zákona prináša aj zjednotenie pravidiel pre podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou - zlúčením týchto kategórií - a v neposlednom rade sa upravia aj revízne postupy.  

Akých ustanovení sa novela zákona o verejnom obstarávaní dotkne?  

Klasifikácia jednotlivých typov zákaziek a zmena limitov pre jednotlivé postupy vo verejnom obstarávaní 

V prvom rade najvýraznejšou zmenou bude členenie zákaziek podľa finančných limitov v zmysle § 5 zákona o verejnom obstarávaní. Novela zákona o verejnom obstarávaní už bude totiž rozlišovať výlučne medzi:  

 • nadlimitnou a  
 • podlimitnou zákazkou. 

Novelou zákona o verejnom obstarávaní sa tak vypúšťa zákazka s nízkou hodnotou, pričom sa zároveň menia limity pre jednotlivé postupy vo verejnom obstarávaní.  

Po novom sa zákon o verejnom obstarávaní nebude vzťahovať na zákazku, ktorej predpokladaná hodnota bude nižšia ako 50 000 Eur, to znamená, že pri zákazke s hodnotou pod 50 000 Eur sa nebude vyžadovať verejné obstarávanie.   

Predĺženie lehôt na prekladanie ponúk 

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ bude povinný predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk o celú jej pôvodnú dĺžku, ak v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti dôjde k vykonaniu podstatných zmien. 

Oznámenia používané vo verejnom obstarávaní 

Novela zákona o verejnom obstarávaní po novom už aj rieši situáciu, ak pri zasielaní oznámení používaných vo verejnom obstarávaní vyskytnú technické problémy. 

Ak sa vyskytnú technické problémy, tak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vypracujú a pošlú oznámenia používané vo verejnom obstarávaní prostredníctvom náhradného elektronického prostriedku a tieto skutočnosti úrad zverejní na svojom webovom sídle. 

Podmienky účasti – Osobné postavenie 

Okrem osôb uvedených v § 32 ods. 1 písm. a) bude musieť podmienku neodsúdenia za trestné činy uvedené v § 32 ods. 1 písm. a) spĺňať aj osoba, ktorá má právo konať a práva spojené s rozhodovaním alebo kontrolou v hospodárskom subjekte, ktorý sa chce zúčastniť verejného obstarávania, pričom konkrétnejšia identifikácia tejto osoby bude definovaná v § 32 ods. 8. 

Splnenie uvedenej podmienky bude preukazovať uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi predložením čestného vyhlásenia. 

V prípade naliehavého právneho záujmu môže verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uviesť, že uchádzač takúto podmienku spĺňať nebude, pričom výnimka sa bude uplatňovať aj na osoby podľa § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3.  

Vyhodnotenie podmienok splnenia účasti 

Po novom uchádzača alebo záujemcu nebude možné vylúčiť z dôvodu, že má napr. evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie alebo daňové nedoplatky, ak 

 1. Zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach, a to bez ohľadu na to, kedy nedoplatok vznikol alebo 
 2. Nedoplatky kumulatívne nie sú vyššie ako 200 Eur, a to bez ohľadu na to, kedy nedoplatky vznikli.  

Súťažné podklady 

Zákon o verejnom obstarávaní už bude explicitne ustanovovať, že verejný obstarávateľ a obstarávateľ bude zodpovedať za správnosť a úplnosť súťažných podkladov.  

Vyhodnocovanie ponúk  

Za zmenu ponuky podľa § 53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní sa už nebude považovať ani oprava položkového rozpočtu, ak celková cena ponuky zostane zachovaná a ak oprava položkového rozpočtu nebude mať vplyv na iné kritérium na vyhodnotenie ponúk. 

Zadávanie podlimitných zákaziek a zadávanie podlimitných koncesií 

Novela zákona o verejnom obstarávaní prinesie komplexne nový postup pre zadávanie podlimitných zákaziek a podlimitných koncesií.  

Pri zadávaní podlimitnej zákazky bude verejný obstarávateľ postupovať už tým spôsobom, že na účel zadania podlimitnej vyzve na predloženie ponuky aspoň tri hospodárske subjekty na to určenou funkcionalitou elektronickej platformy, alebo bude môcť postupovať podľa zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby alebo bežným postupom pre podlimitné zákazky.  

Novela ďalej explicitne ustanovuje, že verejný obstarávateľ pri zadávaní podlimitných zákaziek nebude môcť uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f). Verejný obstarávateľ pritom bude môcť odmietnuť uzavrieť zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 písm. d). 

Zároveň pri podlimitnej zákazke na stavebné práce, ktorej predpokladaná hodnota bude rovná alebo vyššia ako 800 000 Eur, bude verejný obstarávateľ striktne povinný postupovať podľa § 110 novely tým spôsobom, že odošle na uverejnenie prostredníctvom na to určenej funkcionality elektronickej platformy výzvu na predkladanie ponúk vopred neurčenému okruhu hospodárskych subjektov.  

Vo vzťahu k podlimitnej koncesie verejný obstarávateľ bude povinný poslať úradu na uverejnenie informáciu o zadávaní podlimitnej koncesie.  

Vestník 

Po novom úrad už nebude povinný zabezpečiť prostredníctvom verejnej prístupnej funkcie vestníka každému možnosť aktivovať alebo deaktivovať si možnosť prijímania informácii pre všetky alebo niektoré tovary, stavebné práce alebo služby, v súlade s kvalifikáciou podľa slovníka obstarávania na úrovni skupiny. 

Ak sa zároveň vyskytnú technické problémy, počas ich trvania verejný obstarávateľ vypracuje a pošle oznámenie používané vo verejnom obstarávaní pri zadávaní podlimitných zákaziek a podlimitných koncesií elektronicky prostredníctvom náhradného elektronického prostriedku na zverejnenie na miesto a spôsobom určeným úradom. Skutočnosti podľa prvej vety úrad zverejní na svojom webovom sídle.  

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov  

V zmysle novely zákona o verejnom obstarávaní, úrad zapíše hospodársky subjekt do zoznamu do hospodárskych subjektov do 15 pracovných dní odo dňa doručenia kompletnej žiadosti o zápis vrátane všetkých príloh. To znamená, že úrad už bude mať pre zápis lehotu 15 pracovných dní a nie 15 dní ako to bolo pôvodne. 

Preskúmavanie úkonov kontrolovaného 

Preskúmavanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 1 úrad bude môcť uskutočňovať výlučne v:  

 1. rámci kontroly na základe podnetu kontrolovaného na výkon kontroly ním zadávanej zákazky alebo koncesie, ak nejde o zákazku alebo koncesiu podľa § 184q ods.1 alebo  
 2. námietkovom konaní na základe námietok.

Úrad už tak preskúmavanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 1 nebude uskutočňovať z vlastného podnetu, ako to bolo doteraz. Preskúmavanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 2 už úrad nebude uskutočňovať na základe podnetu osoby, ktorá nebol oprávnená podať námietky.

Zároveň v námietkovom konaní bude úrad viazaný rozsahom označených skutočností proti ktorým námietky smerujú a nebude môcť rozhodnúť nad ich rámec.  

Námietky 

Námietky podľa § 170 bude môcť podať už len výlučne  

 1. Uchádzač, 
 2. Záujemca, ktorého práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom kontrolovaného alebo 
 3. Účastník.   

Námietky tak už nebude môcť podať 

 1. Osoba, ktorej práve alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom kontrolovaného alebo 
 2. Orgán štátnej správy, ktorý osvedčí právny záujem v danej veci, ak boli kontrolovanému poskytnuté finančné prostriedky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných práv alebo poskytnutie služieb z Európskej únie. 

Vo vzťahu k námietkam taktiež došlo k zmene § 170 ods. 7, v zmysle ktorého námietku nebude možné podať pri 

 1. Zadávaní podlimitnej zákazky na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby, alebo postupe zadávania podlimitnej zákazky, 
 2. Zadávaní podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác, ak je predpokladaná hodnota zákazky rovná alebo nižšia ako 1 500 000 Eur, 
 3. Zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti, ak je predpokladaná hodnota zákazky nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 4. 

Začatie preskúmania úkonov kontrolovaného 

Povinnosť doručiť úradu dokumenty podľa § 173 ods. 1 kontrolovaný bude povinný do piatich pracovných dní odo dňa doručenia námietok kontrolovanému. 

Zároveň vo vzťahu k začatiu preskúmavania úkonov kontrolovaného došlo k úplnému vypusteniu Žiadosti o nápravu

Zastavenie preskúmania úkonov kontrolovaného 

Novelizáciu zákona o verejnom obstarávaní už nebude možné rozhodnutie o zastavení konania o preskúmavanie úkonov kontrolovaného preskúmať súdom. 

Konanie o rozklade 

Zavádza sa nové konanie, a to konanie o rozklade podľa § 175a zákona, v zmysle ktorého proti výroku podľa § 175 ods. 1 písm. d), ktorým bola uložená pokuta, bude môcť kontrolovaný podať rozklad.  

Rozklad bude musieť byť podaný do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, proti ktorému smeruje a o rozklade bude rozhodovať predseda úradu na základe návrhu ním ustanovenej komisie. 

Predseda senátu bude viazaný obsahom podaného rozkladu. To však nebude platiť, ak bolo napadnuté rozhodnutie vydané na základe nedostatočne zisteného skutkového stavu alebo spočíva na nesprávnom právnom posúdení a tieto vady tieto vady odôvodňujú zmenu napadnutého rozhodnutia. 

Lehota na rozhodnutie o rozklade predstavuje 30 dní a vo zvlášť zložitých prípadoch 60 dní odo dňa doručenia rozkladu predsedovi úradu. 

Výška sadzieb pokút 

V zmysle § 182 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní je za správne delikty výška sadzieb pokút daná fixne, a to vo výške 5 % zmluvnej pokuty. Novelou zákona sa výška sadzieb určí na základe rozpätia od 0,1 % do 5 % zmluvnej ceny. Touto zmenou sa tak umožní zohľadniť okolnosti každého jednotlivého prípadu a zabezpečiť, aby sankcia zodpovedala závažnosti porušenia.  

Po novom bude konanie o uložení pokuty za porušenie zákona o verejnom obstarávaní možné začať najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu došlo.  

Konanie o uložení pokuty úrad nezačne za také porušenie zákona, za ktoré

 1. Bola pri výkone kontroly po uzavretí zmluvy orgánom kontroly v protokole podľa § 184x navrhnutá finančná operácie alebo 
 2. Úrad rozhodnutím podľa § 184z uložil povinnosť vrátenia finančnej opravy.  

Záver

Novela zákona prinesie množstvo zmien, ktoré môžu byť potenciálne účelné z pohľadu zrýchlenia verejného obstarávania, avšak do výraznej miery na úkor transparentnosti a možnosti kontroly a ochrany jednotlivých uchádzačov a je diskutabilné do akej miery potenciálne pozitíva vyvažujú významný zásah do možnosti uplatnenia revíznych postupov, ex ante aj ex post kontroly. Negatívnym dopadom predmetných zmien tak môže okrem zníženej miery transparentnosti rezultovať aj v predražení zákaziek, prípadne iných pridružených negatívnych dopadov spôsobených zníženou mierou možnej kontroly.  

Zmeny vo verejnom obstarávaní môžu potenciálne vytvoriť priestor pre zvýšenie nekalých praktík. Ak nie je verejné obstarávanie riadne oznámené, existuje riziko, že podnikatelia, ktorí by mohli ponúknuť výhodnejšie riešenia ako oslovené firmy, nedostanú príležitosť zapojiť sa. To môže viesť k podporovaniu klientelizmu a nekalých praktík. 

Až v praxi sa po určitom čase ukáže, aký vplyv bude mať predmetná úprava na podnikateľské prostredie a obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác, a či bude takáto úprava spôsobila zrýchliť a zlepšiť schopnosť verejných subjektov čerpať prostriedky z fondov Európskej únie, a za akú "cenu".  


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."