Nariadenie MiCa bolo dnes schválené!

20.04.2023 | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
4 min

Európsky parlament dnes schválil nariadenie MiCa (Markets in Crypto-assets).

Nariadenie MiCa bolo dnes schválené!

Európsky parlament dnes oficiálne prijal nariadenie o trhoch s kryptoaktívami (MiCA - Market in Crypto-assets), prelomový právny predpis, ktorého cieľom je poskytnúť právnu jasnosť a ochranu investorov v rýchlo sa rozvíjajúcej oblasti kryptoaktív.

MiCA je komplexný rámec určený na reguláciu vydávania, obchodovania a úschovy kryptoaktív v rámci Európskej únie (EÚ). Stanovuje jednotný súbor pravidiel a štandardov pre kryptoaktíva, ktorý pokrýva všetko od ich definície a klasifikácie až po ich vydávanie a obchodovanie.

Nariadenie je výsledkom rokov konzultácií a spolupráce medzi zainteresovanými stranami v odvetví, tvorcami politík a regulačnými orgánmi. Prvýkrát ho navrhla Európska komisia v septembri 2020 ako súčasť svojej širšej stratégie digitálneho financovania (spolu s pilotným režimom pre trhové infraštruktúry založené na DLT a zákone o odolnosti digitálnych prevádzok – DORA) a odvtedy prešiel niekoľkými kolami verejných konzultácií a kontroly, ktorej naša advokátska kancelária Hronček & Partners, s.r.o. bola prostredníctvom nášho špecialistu na túto tému Viktora Feťka súčasťou.

MiCA bola široko vítaná mnohými hráčmi v odvetví a aj regulačnými orgánmi, ktorí ju považujú za zásadný krok smerom k zavedeniu kryptopriemyslu do mainstreamu a riešeniu niektorých kľúčových problémov týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa, integrity trhu a finančnej stability.

Jedným z kľúčových ustanovení MiCA je vytvorenie novej kategórie finančných inštitúcií s názvom „poskytovatelia služieb kryptoaktív“ (CASP), ktorá zahŕňa subjekty zapojené do vydávania, obchodovania a úschovy kryptoaktív. Od CASP sa bude vyžadovať, aby sa zaregistrovali na svojom národnom príslušnom orgáne a dodržiavali súbor minimálnych požiadaviek vrátane požiadaviek na kapitál a správu, ako aj pravidiel týkajúcich sa ochrany aktív klienta a prevádzkovej odolnosti.

MiCA tiež zavádza harmonizovaný režim pre stablecoiny, čo sú krypto-aktíva určené na udržanie stabilnej hodnoty vo vzťahu k podkladovému aktívu, ako je fiat mena alebo komodita. Stablecoiny budú podliehať rovnakým pravidlám ako iné kryptoaktíva, ale s dodatočnými požiadavkami týkajúcimi sa transparentnosti, ochrany investorov a záruk proti likvidite a úverovému riziku.

Ďalšie kľúčové ustanovenia MiCA zahŕňajú pravidlá týkajúce sa bielych kníh a zverejňovania, zneužívania trhu a manipulácie a cezhraničného poskytovania služieb krypto-aktív. Nariadením sa tiež vytvára nový rámec pre dohľad a presadzovanie, pričom kľúčovú úlohu pri koordinácii a dohľade nad príslušnými vnútroštátnymi orgánmi zohráva Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA).

Prijatie MiCA bolo všeobecne vítané ako významný míľnik vo vývoji kryptopriemyslu a širšieho prostredia digitálnych financií. Očakáva sa, že podnikom pôsobiacim v tomto sektore poskytne väčšiu právnu istotu a jasnosť regulácie a zároveň zvýši ochranu spotrebiteľa a zníži riziko finančnej kriminality a zneužívania trhu.

Niektorí hráči z odvetvia však vyjadrili obavy z potenciálneho vplyvu MiCA na inovácie a hospodársku súťaž a tvrdili, že nariadenie by mohlo potlačiť nových účastníkov a obmedziť rozvoj nových obchodných modelov. Iní požadovali väčšiu jasnosť v súvislosti s niektorými ustanoveniami, ako je napríklad definícia kryptoaktív a rozsah pôsobnosti nariadenia.

Celkovo sa prijatie MiCA považuje za pozitívny krok smerom k vytvoreniu vyspelejšieho a zodpovednejšieho krypto priemyslu, pričom zároveň podporuje inovácie a zabezpečuje trvalú konkurencieschopnosť európskeho trhu.

Toto nariadenie premietneme aj do našich ďalších článkov a informácie z nej budú zverejnené aj v rámci e-knihy AllAboutNFT a v rámci projektu AllAboutNFT. Viac informácií už čoskoro.


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."