Nariadenie MiCA – nové podmienky poskytovania služieb súvisiacich s kryptoaktívami

22.01.2024 | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
9 min

Nariadenie MiCA, ktoré je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch Európskej únie, sa v plnej miere uplatňuje od 30.12.2024. Pravidlá týkajúce sa tokenov naviazaných na aktíva (Hlava III) a tokenov elektronických peňazí (Hlava IV) sa však uplatňujú už od 30. júna 2024. V tomto článku prinášame súhrnné základné informácie o novej právnej úprave kryptoaktív.

Nariadenie MiCA – nové podmienky poskytovania služieb súvisiacich s kryptoaktívami

Dňa 9.6.2023 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie uverejnené nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/1114 z 31.5. 2023 o trhoch s kryptoaktívami a o zmene nariadení (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 1095/2010 a smerníc 2013/36/EÚ a (EÚ) 2019/1937 (Nariadenie MiCA), ktoré je prvým právnym predpisom Európskej únie týkajúcim sa regulácie prevodov kryptoaktív. Nariadenie MiCA, ktoré je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch Európskej únie, sa v plnej miere uplatňuje od 30.12.2024. Pravidlá týkajúce sa tokenov naviazaných na aktíva (Hlava III) a tokenov elektronických peňazí (Hlava IV) sa však uplatňujú už od 30. júna 2024. 

Regulácia kryptoaktív a obzvlášť Nariadenie MiCA najmä poslednom období vzbudzujú u odbornej aj širokej verejnosti zvýšenú pozornosť. Nariadenie MiCA rozhodne predstavuje celosvetovo revolučnú právnu úpravu pre doteraz takmer neregulovaný svet kryptoaktív postavený na myšlienkach decentralizácie a na odlíšení sa od „tradičných“ finančných systémov a ich regulatívneho rámca. Nariadenie MiCA pokrýva všetky typy kryptoaktív, ktoré ešte nie sú regulované existujúcou legislatívou v oblasti finančných služieb, a zavádza jednotné pravidlá pre vydávanie, ponúkanie a obchodovanie s kryptoaktívami, ako aj požiadavky na transparentnosť, zverejňovanie, autorizáciu a dohľad nad poskytovateľmi služieb v oblasti kryptoaktív, čo sú princípy finančnej regulácie mnohých štandardných finančných inštitútov a inštitúcii.  

Kryptoaktíva v pozitívnom a negatívnom vymedzení  

Nariadenie MiCA vychádza z pomerne širokej definície kryptoaktív, pričom ide o každé digitálne vyjadrenie hodnoty alebo práva, ktoré možno prevádzať a elektronicky uchovávať použitím technológie distribuovanej databázy transakcií (DLT) alebo podobnej technológie.  

Nariadenie MiCA sa však nevzťahuje na kryptoaktíva, ktoré  

 1. spadajú pod existujúce právne predpisy Európskej únie o finančných službách, najmä kryptoaktíva, ktoré sú finančnými nástrojmi v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/ 65/EÚ o trhoch finančných nástrojov (MiFID II), 
 2. spĺňajú znaky vkladov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/49/EÚ o systémoch ochrany vkladov, vrátane štruktúrovaných vkladov definovaných v smernici 2014/65/EÚ, 
 3. spĺňajú znaky peňažných prostriedkov v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 o platobných službách na vnútornom trhu, s výnimkou, ak sa klasifikujú ako tokeny elektronických peňazí, 
 4. spĺňajú znaky sekuritizačných pozícií v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402, ktorým sa stanovuje všeobecný rámec pre sekuritizáciu a vytvára sa osobitný rámec pre jednoduchú, transparentnú a štandardizovanú sekuritizáciu,  
 5. spĺňajú znaky zmlúv neživotného alebo životného poistenia, dôchodkových produktov alebo systémov sociálneho zabezpečenia.  

Nariadenie MiCA sa tiež nevzťahuje na kryptoaktíva, ktoré sú jedinečné a nie sú zameniteľné s inými kryptoaktívami (vrátane digitálneho umenia a digitálnych zberateľských predmetov, tzv. NFTs).  

Je teda zrejmé, že široká definícia kryptoaktív smeruje predovšetkým na zachytenie všetkých aktív, existujúcich aj budúcich, ktoré nie je možné zaradiť medzi niektoré z existujúcich kategórii aktív už regulovaných európskym právom.  

V tejto súvislosti pripomeňme, že na národnej ani európskej úrovni nebola doposiaľ dostatočne zodpovedaná otázka, či a do akej miery možno nástroje investičného založené na DLT charakteru (najmä security/ asset tokeny) zahrnúť do okruhu prevoditeľných cenných papierov, čím by sa na ne vzťahovala existujúca právna úprava o finančných službách a boli by vylúčené z pôsobnosti Nariadenia MiCA. Vplyvom odlišnej transpozície pravidiel DLT do národnej legislatívy členských štátov sú spôsobené nejasnosti pri výklade pôsobnosti Nariadenia MiCA, čo môže viesť k nežiaducej situácii, kedy v niektorom členskom štáte bude na rovnakú poskytovanú službu potrebné povolenie podľa MiCA a v inom zase podľa MiFID II. Transpozícia pravidiel DLT do nášho zákona o cenných papieroch je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní a podrobne budeme sledovať, v akom finálnom znení bude prijatá a či budú pretrvávať výkladové problémy ohľadom toho, či niektoré konkrétne kryptoaktíva založené na DLT budú spadať pod smernicu MiFID II alebo pod nové Nariadenie MiCA. 

Druhy kryptoaktív  

Nariadenie MiCA rozlišuje nasledujúce typy kryptoaktív: 

 • tokeny elektronických peňazí (EMT, kryptoaktíva, ktorých hodnota sa stabilizuje vo vzťahu k jednej oficiálnej mene),  
 • tokeny naviazané na aktíva (ART, kryptoaktíva, ktoré majú za cieľ zachovať stabilnú hodnotu tým, že odkazujú na inú hodnotu alebo právo alebo ich kombináciu vrátane jednej alebo viacerých oficiálnych mien),  
 • iné kryptoaktíva ako tokeny naviazané na aktíva alebo tokeny elektronických peňazí, ktoré sú určené na poskytovanie prístupu k tovaru alebo službe, ktoré poskytuje jeho emitent, čo zahŕňa širokú škálu kryptoaktív vrátane úžitkových tokenov (utility tokens).  

Služby kryptoaktív podliehajúce povoľovaciemu konaniu  

Povolenie od príslušného orgánu dohľadu bude potrebné získať na nasledovné služby kryptoaktív (crypto-asset services): 

 1. poskytovanie úschovy a správa kryptoaktív v mene klientov 
 2. prevádzkovanie obchodnej platformy pre kryptoaktíva 
 3. výmena kryptoaktív za finančné prostriedky 
 4. výmena kryptoaktív za iné kryptoaktíva 
 5. vykonávanie príkazov týkajúcich sa kryptoaktív v mene klientov 
 6. umiestňovanie kryptoaktív 
 7. prijímanie a postupovanie príkazov týkajúcich sa kryptoaktív v mene klientov 
 8. poskytovanie poradenstva v oblasti kryptoaktív 
 9. poskytovanie riadenia portfólia kryptoaktív 
 10. poskytovanie služieb prevodu kryptoaktív v mene klientov 

Ak sa služby kryptoaktív poskytujú úplne decentralizovane bez akéhokoľvek sprostredkovateľa, nepatria do rozsahu pôsobnosti Nariadenia MiCA. Povolenie nevyžaduje ani situácia, keď poskytovateľ poskytuje svoje služby v EÚ na základe vlastnej výlučnej iniciatívy klienta (tzv. reverse solicitation). 

Každá osoba, ktorá poskytuje služby kryptoaktív na profesionálnom základe v súlade s Nariadením MiCA, sa považuje za poskytovateľa služieb kryptoaktív.  

Poskytovatelia služieb kryptoaktív  

Čo sa týka osobnej pôsobnosti, Nariadenie MiCA sa vzťahuje na fyzické a právnické osoby a podniky, ktoré sa zaoberajú vydávaním, verejným ponúkaním a prijímaním kryptoaktív na obchodovanie alebo ktoré poskytujú iné služby súvisiace s kryptoaktívami v EÚ.  

Za poskytovateľa služieb kryptoaktív sa považuje právnická osoba alebo iný podnik, ktorého povolanie alebo podnikateľská činnosť spočíva v poskytovaní jednej alebo viacerých služieb kryptoaktív klientom na profesionálnom základe a ktorý disponuje povolením poskytovať služby kryptoaktív v súlade s Nariadením MiCA. 

U existujúcich poskytovateľov investičných služieb sa zavádza zjednodušený povoľovací režim. V dôsledku tohto prístupu poskytovatelia investičných služieb s príslušným povolením sú oprávnení poskytovať vecne zodpovedajúce služby súvisiace s kryptoaktívami bez toho, aby na túto činnosť potrebovali osobitné povolenie podľa MiCA. 

Zároveň platí, že fyzické ani právnické osoby, ktoré výhradne nakupujú/predávajú kryptoaktíva na vlastný účet a neposkytujú žiadne služby kryptoaktív vymedzené Nariadením MiCA, nepotrebujú povolenie od príslušného orgánu dohľadu pre poskytovateľa služieb kryptoaktív.  

Nariadenie MiCA sa okrem iného neuplatňuje ani na osoby poskytujúce služby súvisiace s kryptoaktívami výhradne pre svoje materské spoločnosti, svoje dcérske podniky alebo iné dcérske podniky svojich materských spoločností, na likvidátora alebo správcu podstaty vykonávajúceho svoju funkciu v konkurznom konaní,  ďalej na Európsku centrálnu banku, centrálne banky členských štátov alebo iné verejné orgány členských štátov, Európsku investičnú banku (EIB) a verejné medzinárodné organizácie.  

Povolenie na poskytovanie služieb kryptoaktív 

Nariadenie MiCA stanovuje požiadavky na povoľovanie poskytovateľov služieb súvisiacich s kryptoaktívami, vydavateľov tokenov naviazaných na aktíva a vydavateľov tokenov elektronických peňazí a určuje požiadavky na ich prevádzku, organizáciu a riadenie a na dohľad nad nimi a požiadavky na ochranu držiteľov kryptoaktív pri vydávaní, verejnom ponúkaní a prijatí kryptoaktív na obchodovanie, a tiež požiadavky na ochranu klientov poskytovateľov služieb súvisiacich s kryptoaktívami.  

Podnikatelia oprávnení pred 30. 12. 2024 poskytovať služby zmenárne virtuálnej meny alebo služby peňaženky virtuálnej meny na základe živnostenského oprávnenia podľa súčasnej slovenskej právnej úpravy, môžu vykonávať tieto služby súvisiace s kryptoaktívami najneskôr do 30. 06. 2026. Po tomto dátume budú môcť v Slovenskej republike vykonávať predmetnú činnosť iba právnické osoby disponujúce povolením na poskytovanie služieb kryptoaktív. 

Právomoc udeľovať povolenia takýmto poskytovateľom služieb a vykonávať nad nimi dohľad je zverená príslušným vnútroštátnym orgánom dohľadu, v Slovenskej republike je to Národná banka Slovenska. Povolenie na činnosť poskytovateľa služieb kryptoaktív udeľuje alebo odoberá príslušný orgán členského štátu, v ktorom má subjekt sídlo. Platí pritom, že poskytovateľ služieb kryptoaktív je povinný mať sídlo v členskom štáte, v ktorom vykonáva aspoň časť svojej činnosti v oblasti služieb kryptoaktív. Poskytovatelia služieb kryptoaktív musia mať zároveň v EÚ miesto skutočného riadenia (tzn. výkon kľúčovej správy a prijímanie obchodných rozhodnutí, ktoré sú potrebné na vykonávanie podnikateľskej činnosti) a zároveň bydlisko aspoň jedného z riaditeľov. 

Platí, že po splnení požiadaviek a po získaní povolenia na poskytovanie služieb kryptoaktív poskytovatelia služieb kryptoaktív môžu tieto služby poskytovať na základe pasportizácie aj v iných členských štátoch EÚ. Poskytovatelia služieb kryptoaktív môžu poskytovať služby kryptoaktív v celej Únii, a to buď prostredníctvom práva usadiť sa (aj prostredníctvom pobočky) alebo prostredníctvom slobody poskytovať služby. Od poskytovateľov služieb kryptoaktív, ktorí poskytujú služby kryptoaktív na cezhraničnom základe, sa nevyžaduje fyzická prítomnosť na území hostiteľského členského štátu. 

Whitepaper  

Nariadenie MiCA stanovuje najmä požiadavky na transparentnosť a zverejňovanie informácii pri vydávaní, verejnom ponúkaní a prijímaní kryptoaktív na obchodovanie na obchodnej platforme. S cieľom zabezpečiť ochranu potenciálnych retailových držiteľov kryptoaktív, títo musia byť dostatočne  informovaní o vlastnostiach, funkciách a rizikách kryptoaktív, ktoré zamýšľajú kúpiť, čomu má slúžiť práve biely doklad o kryptoaktívach.  

Biely doklad (Whitepaper) obsahuje všeobecné informácie o emitentovi, o osobe, ktorá ponúka kryptoaktíva, alebo o osobe žiadajúcej o prijatie na obchodovanie, o projekte, ktorý sa má realizovať s použitím získaného základného imania, o verejnej ponuke kryptoaktív alebo o ich prijatí na obchodovanie, o právach a povinnostiach spojených s kryptoaktívami, o základnej technológii používanej pri takýchto kryptoaktívach a o príslušných predvídateľných rizikách.  

Príslušný orgán dohľadu neschvaľuje biely doklad o kryptoaktívach iných ako tokeny naviazané na aktíva alebo o tokenoch elektronických peňazí pred jeho uverejnením, tento mu je len oznámený. Má však právomoc požadovať zmeny bieleho dokladu aj akejkoľvek marketingovej komunikácie a v prípade potreby požiadať poskytovateľa služieb kryptoaktív o zahrnutie dodatočných informácií do bieleho dokladu. Biely doklad o tokenoch naviazaných na aktíva sa považuje za schválený orgánom dohľadu, ak  je žiadajúcemu emitentovi udelené povolenie.  

Biely doklad o kryptoaktívach a v náležitých prípadoch aj marketingovú komunikáciu sú subjekty povinné uverejniť na svojom webovom sídle tak, aby boli verejne prístupné, a to v primeranom čase pred dňom začatia verejnej ponuky týchto kryptoaktív alebo prijatia týchto kryptoaktív na obchodovanie a najneskôr do tohto dňa. 

Očakávania a záver  

Je nepochybné, že Nariadenie MiCA predstavuje významné zjednotenie právnej úpravy kryptoaktív a prinesie so sebou výraznú konsolidáciu na trhu aj medzi poskytovateľmi služieb kryptoaktív, čo súvisí predovšetkým so samotnou náročnosťou povoľovacieho konania oproti súčasnému výkonu tejto činnosti len na podklade viazanej živnosti.  

Poskytovatelia služieb kryptoaktív budú nútení získať povolenie a prispôsobiť svoje podnikanie požiadavkám kladeným na nich Nariadením MiCA. Môže to pre nich ale predstavovať natoľko neprimeranú regulačnú záťaž, že nebudú schopní plniť všetky pomerne široko stanovené podmienky, čo by mohlo viesť k utlmeniu intenzívneho rozvoja trhu s kryptoaktívami tvoreného predovšetkým menšími startupmi a technologickými spoločnosťami. Naopak, pre tradičné finančné inštitúcie, ktoré viaceré z podmienok kladených Nariadením MiCA už spĺňajú alebo je pre ne jednoduchšie ich splniť, pôjde o zásadnú príležitosť vstúpiť na trh s kryptoaktívami. Menší počet poskytovateľov služieb kryptoaktív môže zároveň spôsobovať nedostatok konkurencie na trhu aj nedostupnosť niektorých kryptoaktív.  

Na druhej strane subjekty, ktoré úspešne získajú povolenie na poskytovanie služieb kryptoaktív, budú mať dôveryhodnejšie postavenie v očiach investorov aj v očiach tradičných finančných inštitúcii, najmä bankových a úverových, ktoré tým môžu byť otvorenejšie k spolupráci.  

Pre retailových klientov služieb súvisiacich s kryptoaktívnymi môžu nové pravidlá zvýšiť dostupnosť, kvalitu a zrozumiteľnosť poskytovaných služieb a rovnako aj úroveň ochrany klientov pri ich čerpaní, keďže do istej miery obmedzia zneužívanie trhu s kryptoaktívami.  

V celom procese získania povolenia na poskytovanie služieb kryptoaktív bude zohrávať zásadnú úlohu odborný právny poradca, ktorého primárnou úlohou v celom povoľovacom konaní bude pre žiadateľa znížiť dopad na neho kladenej regulatórnej záťaže a efektívne komunikovať s orgánom dohľadu, k čomu je NBS podľa svojich vyjadrení naklonená a chce byť pre žiadateľov partnerom aj v rámci konzultácii predchádzajúcich samotnému povoľovaciemu konaniu. V celom tomto procese Vám samozrejme vieme poskytnúť svoju právnu expertízu, preto sa na nás neváhajte s dôverou obrátiť.


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."