Moderný stavebný zákon

26.08.2022 | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
6 min

Vláda Slovenskej republiky predstavila výraznú novelizáciu predpisov stavebného práva. Doterajší stavebný zákon, ktorý bol prijatý ešte v roku 1976 ako zákon č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), má byť nahradený dvoma úplne novými predpismi, konkrétne zákonom o výstavbe a zákonom o územnom plánovaní.

Moderný stavebný zákon

Zákon o územnom plánovaní bude upravovať samozrejme samotné územné plánovanie, ale aj pôsobnosť orgánov územného plánovania, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb v územnom plánovaní a informačný systém územného plánovania a výstavby. Samotný text zákona je možné nájsť na tejto stránke.

Nový zákon o výstavbe bude upravovať najmä postup prípravy, zhotovovania, zmien, užívania a odstraňovania stavieb, práva a povinnosti osôb uskutočňujúcich činnosti vo výstavbe a pôsobnosť orgánov štátnej správy vo výstavbe.

Zmena stavebných predpisov by mala priniesť viacero pozitívnych zmien. Ako uvádzajú samotní predkladatelia, v prvom rade sa má jednať o zmenu základného nastavenia zákona z prevažne určovacieho, „príkazného“ na „umožňovací“. Ďalším benefitom má byť výrazné okresanie záverečnej časti územno-plánovacej dokumentácie. Týmto sa zároveň zníži jej finančná a časová náročnosť, či už pri obstaraní novej, alebo jej aktualizácií zmenami a doplnkami. Významnou zmenou je aj harmonizovanie procesov posudzovania vplyvov strategického dokumentu a spracovania územnoplánovacej dokumentácie ako aj zozáväznenie záverečného stanoviska z procesu posudzovania vplyvov.

Predkladatelia si stanovili niekoľko cieľov, ktoré má novela naplniť. Medzi tieto patrí najmä zrýchlenie a skvalitnenie životného cyklu stavby, ale aj zrýchlenie samotnej výstavby. Ďalším cieľom je nájdenie určitého balansu medzi verejnými a súkromnými záujmami. Nová právna úprava územného plánovania by mala priniesť prehľadnejšie a čitateľnejšie územné plány. Štát si v rámci preneseného výkonu štátnej správy berie späť výstavbu, metodiku a reguláciu územného plánovania, pričom si dáva za cieľ vytvoriť regulatív tvorby a metodiky územného plánovania. Tomuto všetkému má napomáhať výrazná digitalizácia a následne aj automatizácia procesov ako v územnom plánovaní, tak aj vo výstavbe. Výsledkom digitalizácie bude vytvorenie jednotného informačného systému Urbion, ktorý bude predstavovať spoločné dátové prostredie a bude slúžiť na zabezpečenie digitalizácie služieb a procesov územného plánovania a stavebného konania. Tento systém zároveň zabezpečí zautomatizovanie niektorých služieb a optimalizáciu vykonávaných procesov. Právna úprava počíta so zabezpečením plnej digitalizácie do 01.01.2028.

Niekoľko výrazných zmien sa dotkne aj samotného stavebného konania. Základnou pozitívnou správou pre každého účastníka stavebného konania je, že dôjde k zníženiu zbytočnej a nepotrebnej administratívy a teda de facto k zníženiu byrokracie. Stavebné úrady budú povinné rozhodnúť o žiadosti stavebníka o vydanie stavebného povolenia v lehote 40 dní, pričom táto lehota začne plynúť odo dňa, kedy bude stavebnému úradu predložená kompletná potrebná dokumentácia. Zmeny nastanú aj v oblasti drobných stavieb, ktorými sa rozumejú stavby, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m ako napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení. Pri drobných stavbách bude postačovať naďalej len podanie ohlásenia o ich stavbe. Ohlásenie však bude možné vykonať plne elektronicky, čo by v praxi mala znamenať, že stavať takúto drobnú stavbu bude možné „zo dňa na deň“. Zmeny nastanú aj v oblasti čiernych stavieb. Zatiaľ čo v súčasnosti platí, že čiernu stavbu je možné dodatočne povoliť, tento inštitút bude zrušený a všetky čierne stavby budú stavebnou inšpekciou odstránené. Uvedené však neznemená, že všetky čierne stavby, ktoré boli doposiaľ postavené, budú zbúrané. Zákon počíta s prechodným obdobím, v rámci ktorého bude stavebník čiernej stavby oprávnený inštitút „preskúmania spôsobilosti nepovolenej stavby na prevádzku“, ktorý dá v stanovenom prechodnom období stavebníkovi poslednú možnosť stavbu za splnenia podmienok určených stavebným úradom zlegalizovať. Bude sa teda jednať o prostriedok ultima racio ako zabezpečiť zlegalizovanie čiernej stavby. Toto prechodné obdobie bude platiť do 01.04.2024. Uplynutím prechodného obdobia už nebude možné požiadať o dodatočné zlegalizovanie nijakým iným spôsobom a tieto stavby budú natvrdo búrané. Povinnosť odstrániť čiernu stavbu bude mať stavebník. Pokiaľ si svoju povinnosť nesplní, odstránenie čiernej stavby zabezpečí príslušný stavebný úrad, samozrejme na náklady stavebníka. Stavebníkovi za nesplnenie jeho povinnosti odstrániť čiernu stavbu bude možné uložiť pokutu až do výšky 10.000 Eur. Zároveň spolu s odstránením stavby dôjde k vytvoreniu ťarchy na pozemok, čo spôsobí, že takto zaťažený pozemok nebude spôsobilý prevodu.

Nakoľko je však potrebné rešpektovať legislatívu Európskej únie a dbať na ochranu životného prostredia, naďalej zostáva v platnosti, hlavne pri väčších developerských projektoch, potreba vyhotovenia posúdenia vplyvu na životné prostredie (EIA). Po novom však namiesto dvoch osobitných procesov bude jeden. Keď stavebník dostane povolenie EIA, súčasne bude mať aj povolenie stavebného zámeru. Celkovo tak namiesto troch konaní pôjde o jedno. Uvedené by takisto malo znamenať výrazné zrýchlenie konaní v takýchto projektoch.

Zároveň od 01.06.2022 začal pôsobiť nový ústredný orgán štátnej správy, Úrad pre územné plánovanie a výstavbu. Jeho existencia je zatiaľ síce iba formálna, nakoľko účinnosť novej legislatívy je stanovená k 01.01.2023. Od tohto dátumu začne Úrad aj s reálnym výkonom svojej činnosti. Ako je už z názvu Úradu zrejmé, na Úrad prejdú kompetencie v oblasti územného plánovania a výstavby, ktoré doposiaľ vykonávalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Úrad by mal byť tvorený až 500 zamestnancami, pričom spravidla by sa malo jednať o pracovníkov, ktorí v budú „posťahovaní“ z ostatných úradov, štátnych inštitúcií, organizácií a podobne. Základnou kompetenciou Úradu bude centrálne povoľovanie stavieb. Doterajšie stavebné úrady, ktorými boli obce, budú nahradené novovzniknutými pracoviskami Úradu s vymedzenou územnou pôsobnosťou.

Zmeny v územnom plánovaní a výstavbe by mali priniesť zrýchlenie a zjednodušenie týchto konaní, odstránenie byrokracie a takisto ďalšie benefity, ktoré sme v tomto článku opísali. Predstava znie viac než priaznivo, avšak až prax ukáže, či tieto ciele a benefity, ktoré vláda predstavila, budú skutočne naplnené. O problematiku územného plánovania a výstavby sa budeme aj naďalej intenzívne zaujímať a o našich prípadných postrehoch Vás budeme včas informovať.


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."