Rodinné podnikanie - novela účinná od 01.07.2023

09.05.2023 | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
2 min
Rodinné podnikanie - novela účinná od 01.07.2023

Pripravovanej právnej úprave rodinného podnikania sme sa venovali v predchádzajúcej sérií článkov, v rámci ktorej sme sa vám pokúsili priblížiť základné právne aspekty rodinného podnikania, nami vypracované hodnotenie navrhovanej právnej úpravy a takisto sme Vám priblížili akčný plán pre rozvoj rodinných podnikov

Pre všetkých, ktorí sa o túto problematiku zaujímajú, máme pozitívnu informáciu – Národná rada Slovenskej republiky schválila navrhovanú novelu Zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a rodinné podniky sú už súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky. Zákon nadobudol platnosť presne na Nový rok, 01.01.2023, avšak účinný bude až od 01.07.2023. Táto relatívne dlhá legisvakačná doba má zabezpečiť dostatočný časový priestor pre všetkých adresátov tejto právnej úpravy, aby sa s ňou náležitým spôsobom oboznámili a pripravili sa na jej aplikovanie v praxi.

Prijatá právna úprava v zásade v podstatných otázkach kopíruje navrhovanú právnu úpravu, ktorej sme sa podrobnejšie venovali v predchádzajúcej sérií článkov.

Ako uvádza dôvodová správa k zákonu, hlavným cieľom je snaha posilniť a podporiť priaznivé prostredie pre rozvoj sociálnej ekonomiky a to vrátane rodinného podnikania.

V krátkosti však možno pripomenúť, že zákon kladie dôraz na rodinné väzby, ktoré považuje z pohľadu rodinných podnikov za kľúčové. Hlavným cieľom rodinného podniku je nepochybne podnikanie v zmysle Obchodného zákonníka, avšak na rozdiel od bežných podnikov, rodinné podniky môžu klásť dôraz aj na kultiváciu rodinných väzieb vo vnútornom prostredí rodinného podniku, posilňovanie rodinných hodnôt a kvality rodinného života, nevynímajúc rozvoj rodinnej hmotnej kultúry a tradície.

Ďalej však treba pripomenúť, že rodinný podnik nepredstavuje osobitnú právu formu, ale len určitú doplnok k už existujúcim právnym formám. V zmysle prijatej právnej úpravy je rodinný podnik povinný najmenej 12% z dosiahnutého zisku po zdanení použiť na realizovanie „vyššieho zámeru“, ktorým má byť v prípade rodinných podnikov práve posilňovanie rodinných väzieb a to napríklad formou vzdelávania členov rodiny.

Pre získanie štatútu registrovaného rodinného podniku musí záujemca prejsť administratívnym konaním pred Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Takéto konanie môže byť pre nezainteresovaného človeka zmätočné, administratívne náročné a zbytočne zdĺhavé s ohľadom na početnosť potrebných pripravených dokumentov a rôznych príloh, ktoré ministerstvo vyžaduje.

V advokátskej kancelárií Hronček & Partners, s. r. o. sme však pre Vás  pripravení komplexne zastrešiť celý proces získania štatútu registrovaného rodinného podniku, vrátane úplnej prípravy všetkých potrebných dokumentov. Pokiaľ máte záujem, aby sa aj Vaša firma mohla označovať za rodinný podnik, neváhajte nás bližšie kontaktovať.


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."