Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov: Všetko, čo by ste o ňom mali vedieť

18.03.2021 | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
7 minút

Pokiaľ sa chce hospodársky subjekt pravidelne zúčastňovať na verejných obstarávaniach, je pre neho výhodné zapísať sa do zoznamu hospodárskych subjektov, pretože po dobu platnosti zápisu nemusí pri každej zákazke kompletizovať zoznam požadovaných dokumentov a preukazovať spôsobilosť na uzatváranie zmlúv alebo rámcových dohôd vo verejnom obstarávaní. Nepomýľte si ho ale so zápisom do registra partnerov verejného sektora.

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov: Všetko, čo by ste o ňom mali vedieť

Zápisom subjektu do zoznamu hospodárskych subjektov (ZHS) získa každý dodávateľ status kvalifikovaného dodávateľa a taktiež sa splní podmienka obchodovania na Elektronickom trhovisku.

Považujeme za dôležité spomenúť, že zápis subjektu v zozname hospodárskych subjektov nenahrádza povinnosť zápisu subjektu do registra partnerov verejného sektora.

Čo je zoznam hospodárskych subjektov?

ZHS je verejne prístupný informačný zoznam, vedený v súlade so zákonom č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov Úradom pre verejné obstarávanie (UVO), ktorý je dostupný na webovom sídle UVO, ktorý podľa § 155 obsahuje:

a) obchodné meno alebo názov hospodárskeho subjektu,

b) adresu sídla, miesto podnikania alebo adresu pobytu hospodárskeho subjektu,

c) predmet činnosti,

d) identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené,

e) registračné číslo,

f) zoznam dokladov podľa § 153 ods. 2,

g) zoznam osôb oprávnených konať za hospodársky subjekt a spôsob ich konania.

Kto sa považuje za hospodársky subjekt?

Hospodárskym subjektom je v zmysle § 2 ods. 5 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu.

Do ZHS sa zapisujú aj zahraničné subjekty (sídlo/miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky), kde je ale proces zápisu náročnejší tým, že všetky dokumenty a prílohy potrebné pre zápis sa musia zaobstarať zo zahraničných registrov spolu s vyhotovením úradného prekladu daného dokumentu do slovenského jazyka.

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov

Pre zapísanie subjektu do ZHS je potrebné splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní a taktiež samotné požiadanie žiadosti.

Podmienky zápisu do ZHS sú nasledovné:

1. Subjekt, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Táto podmienka sa preukazuje výpisom z registra trestov za právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá o zápis do ZHS žiada a výpisom z registra trestov za osoby/osobu, ktoré je/sú členmi štatutárneho orgánu, členmi dozorného orgánu alebo prokuristom hospodárskeho subjektu – originál alebo úradne osvedčená kópia.

2. Subjekt nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Táto podmienka sa preukazuje potvrdením zo Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne.

3. Subjekt nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Na splnenie podmienky je potrebné predložiť potvrdenie miestneho príslušného daňového úradu a colného úradu.

4. Na majetok subjektu nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.

Splnenie tejto podmienky je potrebné preukázať doložením potvrdenia príslušného okresného súdu, oddelenia obchodného registra (likvidácia, konkurz, reštrukturalizácia).

5. Subjekt je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

V prípade ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, predkladá sa výpis zo živnostenského registra a ak je podnikateľom obchodná spoločnosť, predkladá sa výpis z obchodného registra.

6. Subjekt nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Poslednú podmienku hospodársky subjekt splní predložením čestného vyhlásenia osôb oprávnených konať v mene subjektu o tom, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

Ako podať žiadosť o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov

Žiadosť na zápis je možné podať v listinnej alebo elektronickej podobe. Pri listinnej podobe je potrebné všetky prílohy ku žiadosti o zápis do ZHS doložiť v originálnom vyhotovení alebo úradne osvedčenej kópii, a zároveň tieto potvrdenia nemôžu byť staršie ako 3 mesiace. Pred podaním žiadosti o zápis do ZHS v listinnej podobe je potrebné uhradiť správny poplatok vo výške 66,00 EUR. Žiadosť spolu s potrebnými prílohami je potrebné doručiť UVO buď osobne na podateľni úradu alebo prostredníctvom pošty na adresu úradu.

Pri elektronickom podaní žiadosti je správny poplatok znížený na 33,00 EUR avšak žiadosť aj prílohy ku žiadosti musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom žiadateľa - podnikateľa, štatutárneho zástupcu hospodárskeho subjektu alebo ním splnomocnenou osobou.

V rámci zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), v rámci ktorého sa zaviedla povinnosť orgánom verejnej moci využívať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy o hospodárskych subjektoch so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike UVO už nežiada nasledovné podklady:  

  • výpis z obchodného registra; výpis zo živnostenského registra, resp. iný doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu od hospodárskeho subjektu, ktorý je zapísaný v Registri právnických osôb a podnikateľov;
  • výpis/y z registra trestov hospodárskeho subjektu, t. j. právnickej osoby so sídlom v Slovenskej republike; člena/ov štatutárneho orgánu; člena/ov dozorného orgánu alebo prokuristu/ov (občania Slovenskej republiky) hospodárskeho subjektu, ktorý poskytne úradu údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov prostredníctvom vyplnenej žiadosti na výpis z registra;
  • potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že hospodársky subjekt nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie;
  • potvrdenia zdravotných poisťovní o tom, že príslušná zdravotná poisťovňa neeviduje voči hospodárskemu subjektu pohľadávky po splatnosti;
  • potvrdenie miestne príslušného daňového úradu o tom, že hospodársky subjekt nemá evidované daňové nedoplatky;
  • potvrdenie miestne príslušného colného úradu o tom, že hospodársky subjekt nemá evidované nedoplatky voči colnému úradu.

V tomto prípade upozorňujeme na to, že hospodársky subjekt musí mať vysporiadané všetky možné nedoplatky voči vyššie uvedeným orgánom.  

UVO zapíše hospodársky subjekt do ZHS do 15 kalendárnych dní odo dňa predloženia kompletnej žiadosti o zápis vrátane všetkých príloh a potvrdenia o zaplatení správneho poplatku. Informáciu o zápise zasiela úrad aj do elektronickej schránky subjektu prípadne si zápis viete skontrolovať na web stránke ÚVO.

Platnosť zápisu v ZHS je 3 roky, následne je možné podať UVO novú žiadosť na opätovný zápis prípadne v lehote najskôr 60 dní najneskôr 30 dní pred uplynutím platnosti pôvodného zápisu je potrebné podať žiadosť o predĺženie platnosti zápisu, kde je potrebné opätovne dokladovať nové, aktuálne prílohy.

Úrad v zmysle § 182 ods. 3 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní uloží hospodárskemu subjektu pokutu do 500 eur, ak poruší povinnosť podľa § 156 ods. 1. V zmysle §156 ods. 1 je hospodársky subjekt povinný oznámiť zmenu úradu do 30 dní odo dňa zmeny údajov a doložiť ju aktuálnym dokladom preukazujúcim uskutočnenú zmenu. Hospodársky subjekt nie je povinný pri oznámení zmeny údajov vedených v zozname hospodárskych subjektov doložiť doklad podľa prvej vety, ak možno použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Ak hospodársky subjekt zmení adresu na elektronické doručovanie alebo ak má záujem o registráciu na elektronickom trhovisku, oznámi to úradu.

Zápis zmeny údajov je spoplatnený správnym poplatkom vo výške 16,50 EUR – pri listinnej forme oznámenia zmeny alebo 8,00 EUR pri elektronickej forme.

Zoznam hospodárskych subjektov je dostupný na: https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/zoznam-hospodarskych-subjektov-45e.html

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní viď: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20210119


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."