Zákon o registri partnerov verejného sektora

Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
12 min čítania

(Protischránkový zákon)

Zákon o registri partnerov verejného sektora

Zákon o registri partnerov verejného sektora

Podľa ministerky spravodlivosti Lucii Žitňanskej: „návrh zákona o registri partnerov verejného sektora je postavený na tom, že štát musí mať na partnerov zo súkromného sektora, s ktorými obchoduje, väčšie požiadavky na transparentnosť aj na podmienky, ktoré musia spĺňať, aby sa mohli uchádzať o verejné zdroje.“

Návrh protischránkového zákona je vypracovaný na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2016 a vychádza tiež z programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky. Mohli by sme ho tiež označiť ako prostriedok boja proti praniu špinavých peňazí a boja proti korupcii.

Základným účelom tohto zákona je vytvorenie registra partnerov verejného sektora, ako aj úprava ďalších súvisiacich otázok s tým, aby sa vymedzili požiadavky pre tie subjekty, s ktorými štát vstupuje do právnych vzťahov (resp. verejné subjekty) a tieto subjekty získavajú plnenie, vrátanie predaja majetku štátu.

Na rozdiel od doterajšej právnej úpravy, ktorá sa zaoberá len procesmi súvisiacimi s verejným obstarávaním, navrhovaný zákon má plošnejší charakter, v súvislosti s prístupom k verejným zdrojom.

Navrhovaný zákon zavádza prísnejší postup v identifikácii konečného užívateľa výhod, nakoľko doposiaľ táto identifikácia bola založená len na čestnom vyhlásení konečného užívateľa výhod.

Podľa navrhovaného zákona partnerom verejného sektora bude fyzická alebo právnická osoba

 1. ktorá sa bude uchádzať, resp. bude prijímať finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku,
 2. ktorá sa bude uchádzať, resp. bude nadobúdať plnenie, predmetom ktorého bude majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva od štátu, verejnoprávnej inštitúcie obce alebo vyššieho územného celku
 3. ktorá sa bude povinne zapisovať do registra podľa osobitného predpisu,
 4. ktorá priamo alebo prostredníctvom ďalších osôb bude dodávať osobám podľa prvého až tretieho bodu tovary alebo služby alebo bude od nich nadobúdať majetok, práva k majetku alebo majetkové práva a súčasne bude vedieť alebo bude musieť vedieť, že ňou poskytované plnenia alebo nadobúdané majetkové práva súvisia so zmluvou na základe ktorej partner verejného sektora prijíma finančné prostriedky podľa prvého bodu (a) alebo nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva podľa druhého bodu (b).

Partnerom verejného sektora podľa bodu a) a d) však nebude ten, komu by mali byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 100.000 Eur alebo v úhrne neprevyšujúce sumu 250.000 Eur v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie.

Partnerom verejného sektora podľa bodu b) a d) rovnako nebude ten, kto bude mať nadobudnúť majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva, ktorých hodnota nebude prevyšovať sumu 100.000 Eur.

Partner verejného sektora bude musieť byť zaregistrovaný v registri, ktorý bude prístupný verejnosti na nahliadnutie. Bez tejto registrácie nebude možné, aby vstupoval do obchodných vzťahov so štátom a uchádzal sa o finančné prostriedky, či už zo štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu obce, alebo vyššieho územného celku. Rovnako partner verejného sektora bez tejto registrácie nebude môcť nadobúdať majetok alebo majetkové práva od štátu, obce alebo verejnoprávnej inštitúcie.

V prípade registrácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora sa teda upúšťa od doterajšej úpravy čestného prehlásenia, ktorý podľa aktuálnej právnej úpravy postačuje ako podklad na zápis do registra a zavádza sa prísnejší postup, podľa ktorého konečný užívateľ výhod bude povinný sa presne identifikovať. Za jeho identifikáciu bude zodpovedný nielen partner verejného sektora, ale aj oprávnená osoba, ktorou môže byť advokát, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor alebo daňový poradca, ktorí majú sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky. Ustanovenie tejto oprávnenej osoby bude teda pre každý subjekt, ktorý má záujem obchodovať so štátom povinné a bez ustanovenia oprávnenej osoby nebude úspešná registrácia partnera verejného sektora možná.

Oprávnená osoba bude dohliadať nad celým procesom registrácie partnera verejného sektora, pričom bude uskutočňovať všetky podstatné kroky pri zápise partnera verejného sektora do registra a bude tiež uskutočňovať potrebné kroky týkajúce sa zmeny údajov zapísaných v registri partnerov verejného sektora. Registrujúci orgán bude všetky podstatné dokumenty súvisiace s registráciou poskytovať práve oprávnenej osobe. Oprávnená osoba bude v podstate zástupcom partnera verejného sektora v súvislosti s registrom a registráciou, nakoľko každý partner verejného sektora bude môcť mať zapísanú v registri len jednu oprávnenú osobu, ktorá za neho bude uskutočňovať všetky podstatné kroky.

Oprávnená osoba bude musieť dohliadať nad identifikáciou, resp. registráciou s odbornou starostlivosťou.  

Návrh protischránkového zákona upravuje rovnako aj register a registračné konanie.

Register bude  sprístupnený na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Údaje, ktoré budú zapísané v registri budú účinné voči každému a nebude potrebné ich overovať. Registrujúci orgán poskytne výpis z registra v elektronickej forme alebo potvrdenie o tom, že údaje v registri nie sú zapísané a to bezodkladne po tom, čo o to niekto požiada.

Registračné konanie, ktoré je rovnako upravené v návrhu zákona, je potrebné chápať ako štandardné konanie o zápise, zmene a výmaze údajov do registra.

Registrácia sa bude uskutočňovať výlučne prostredníctvom elektronických prostriedkov do elektronickej schránky registrujúceho orgánu, na elektronickom formulári, so zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby, inak sa naň nebude prihliadať.

Registrujúcim orgánom bude Okresný súd Žilina.

V procese registrácie alebo pri zápise prípadných zmien v registrácii partnera verejného sektora bude musieť oprávnená osoba poskytovať registrujúcemu orgánu potrebnú súčinnosť a s týmto orgánom priamo komunikovať.

Podľa navrhovaného  ustanovenia § 4 sa do registra bude zapisovať partner verejného sektora prípadne aj iné osoby. Partner verejného sektora bude musieť byť zapísaný v registri aspoň po dobu trvania zmluvy s verejnoprávnym subjektom.

Ak bude partnerom verejného sektora fyzická osoba, do registra sa bude zapisovať  jej

 1. meno a priezvisko,
 2. adresa pobytu,
 3. identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené,
 4. zoznam konečných užívateľov výhod v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, štátna príslušnosť, dátum narodenia konečného užívateľa výhod a údaj, či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom,
 5. údaje o oprávnenej osobe v rozsahu
 1. mene a priezvisko, bydlisko alebo miesto podnikania, identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu,
 2. názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu.

Ak bude partnerom verejného sektora právnická osoba,  do registra sa bude zapisovať jej

 1. obchodné meno alebo názov,
 2. sídlo alebo miesto podnikania,
 3. právna forma,
 4. identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené,
 5. zoznam konečných užívateľov výhod,
 6. údaje o oprávnenej osobe.

Do registra sa bude rovnako zapisovať aj dátum každého overenia identifikácie konečného užívateľa výhod, dátum zápisu a dátum výmazu každej oprávnenej osoby a konečného užívateľ výhod. Súčasťou registra budú aj verifikačné dokumenty.

V registri bude môcť mať partner verejného sektora zapísanú vždy len jednu oprávnenú osobu.

V zmysle navrhovaného ustanovenia § 5 návrh na zápis do registra bude podávať za partnera verejného sektora  oprávnená osoba. Partner verejného sektora bude povinný poskytnúť oprávnenej osobe súčinnosť.

Oprávnená osoba bude povinná uviesť v návrhu na zápis pravdivé údaje a doložiť ich verifikačným dokumentom a vyhlásiť, že jeho obsah zodpovedá skutočnému stavu.

Späťvzatie návrhu na zápis nebude možné.

Za neúplný sa bude podľa navrhovaného zákona považovať ten návrh na zápis,

 1. ktorý nebude podaný na predpísanom elektronickom formulári,
 2. v ktorom nebudú uvedené všetky údaje ustanovené týmto zákonom,
 3. v ktorom budú uvedené iba údaje, o ktorých tento zákon neustanovuje, že sa zapisujú do registra,
 4. ktorý bude nezrozumiteľný.

Ak budú splnené všetky podmienky na zápis, tak registrujúci orgán vykoná zápis do dvoch pracovných dní odo dňa predloženia návrhu na zápis do registra. Po vykonaní zápisu vydá registrujúci orgán potvrdenie, ktoré bez zbytočného odkladu odošle oprávnenej osobe. Registrujúci orgán vydá po zápise navrhovaných údajov výpis z registra, ktorý rovnako bez zbytočného odkladu odošle oprávnenej osobe. Proti vykonaniu zápisu v súlade s návrhom na zápis nebude možné podať námietky.

Zápis do registra sa bude vykonávať na dobu neurčitú.

Podľa navrhovaného ustanovenia § 8 ak návrh na zápis do registra nebude spĺňať podmienky, registrujúci orgán zápis nevykoná, pričom o tom upovedomí oprávnenú osobu oznámením o odmietnutí vykonania zápisu.

Oznámenie o odmietnutí vykonania zápisu bude mať elektronickú podobu, bude obsahovať uvedenie presných nedostatkov návrhu na zápis a jeho príloh, ktoré boli dôvodom na odmietnutie vykonania zápisu, ako aj poučenie o možnosti podať námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu. Lehota na podanie námietok bude 15 dní odo dňa doručenia oznámenia.

V zmysle navrhovaného ustanovenia § 9, ak dôjde k zmene údajov zapísaných v registri, bude partner verejného sektora povinný bezodkladne o tom informovať oprávnenú osobu a oprávnená osoba bude povinná to oznámiť do 30 dní odo dňa kedy k zmene došlo a doložiť k návrhu na zápis aj prílohy, ktoré budú preukazovať tieto skutočnosti. V tomto prípade ide o poskytovanie súčinnosti zo strany oprávnenej osoby registrujúcemu orgánu, ktorým bude, ako sme už vyššie uviedli Okresný súd Žilina.

Oprávnená osoba bude povinná byť v neustálom kontakte s registrujúcim orgánom a zabezpečiť subjektu, voči ktorému bude v postavení oprávnenej osoby, aby registrácia, resp. zápis prípadných zmien prebehli bez zbytočných problémov.

Ak sa o zmene zapísaných údajov dozvie oprávnená osoba, bude povinná o tom bezodkladne informovať partnera verejného sektora.

Aj registrujúci orgán bude môcť z vlastného podnetu overiť identifikáciu konečného užívateľa výhod zapísaného v registri.

Výmaz oprávnenej osoby podľa navrhovaného zákona, uskutoční registrujúci orgán na návrh zapísanej oprávnenej osoby. V tomto prípade bude partner verejného sektora povinný do 30   -  tich dní od výmazu vrátane overenia identifikácie konečného užívateľa výhod, zabezpečiť zápis novej oprávnenej osoby.

V prípade výmazu oprávnenej osoby na návrh partnera verejného sektora vykoná registrujúci orgán len v takom prípade, ak návrh podá za partnera verejného sektora nová oprávnená osoba spolu s overením identifikácie konečného užívateľa výhod.

Návrh zákona pre prípad porušenia jeho ustanovení upravuje ukladanie viacerých sankcií. V navrhovanom ustanovení § 12 ods. 1 predmetného zákona sú upravené pokuty, ktoré uloží registrujúci orgán v prípade, ak  partner verejného sektora uvedie v návrhu na zápis nepravdivé údaje o konečnom užívateľovi výhod alebo si nesplní povinnosť podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod, v lehote ustanovenej navrhovaným protischránkovým zákonom.

Výška pokuty je v prípade partnera verejného sektora definovaná dvojako:

 1. v prvom rade sa pokuta uloží vo výške hospodárskeho prospechu, ktorý partner verejného sektora získal zo zmluvy. Ak tento hospodársky prospech nie je možné zistiť, pokuta sa uloží v rozmedzí od 10.000 do 1.000.000 Eur,
 2. štatutárnemu orgánu partnera verejného sektora je vymedzená pokuta v rozsahu od 10.000 do 100.000 Eur.

V prípade ak registrujúci orgán rozhodne o uložení pokuty podľa navrhovaného §12 ods. 1 vykoná výmaz zapísaného partnera verejného sektora aj bez návrhu.

Registrujúci orgán podľa navrhovaného §12 ods. 2 uloží zapísanému partnerovi verejného sektora pokutu do 10.000 Eur, ak

a) si nesplní povinnosť podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov s výnimkou údajov o konečnom užívateľovi výhod v lehote ustanovenej protischránkovým  zákonom,

b) si nesplní povinnosť podľa § 11 navrhovaného protischránkového zákona.

V zmysle navrhovaného ustanovenia § 13 rozhodnutie o uložení pokuty podľa §12 ods.  1 bude zároveň rozhodnutím o vylúčení podľa predpisov obchodného práva. (pozn. autora: Vylúčením sa v zmysle § 13a zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v platnom znení rozumie diskvalifikácia fyzickej osoby z výkonu funkcie v obchodnej spoločnosti alebo v družstve na základe rozhodnutia súdu.) Vylúčenou osobou bude štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu právnickej osoby zapísanej v obchodnom registri, ktorá bude partnerom verejného sektora.

Je potrebné aby sme na záver poznamenali, že v rámci pripomienkového konania bolo k navrhovanému protischránkovému zákonu vznesených celkom 441 pripomienok.

Vláda Slovenskej republiky však na svojom rokovaní, ktoré sa uskutočnilo dňa 17. augusta 2016, prijala návrh protischránkového zákona a tento bol predložený Národnej rade Slovenskej republiky.

Dňa 07. septembra 2016 poslanci Národnej rady Slovenskej republiky posunuli návrh  protischránkového zákona do druhého čítania.

Ministerstvo spravodlivosti uvádza, že ak navrhovaný zákon bude prijatý, mohol by nadobudnúť účinnosť už v januári 2017..

Ak bude navrhovaná právna úprava presadená, môže to pre Slovensko znamenať prvenstvo v oblasti kontroly konečného užívateľa výhod tých subjektov, ktoré obchodujú so štátom, čo by malo priniesť najmä transparentné nakladanie s verejnými zdrojmi.

Na záver by sme chceli uviesť, že bez zápisu partnera verejného sektora do registra nie je možné, aby osoba získala plnenie alebo majetkové hodnoty z verejných zdrojov, prípadne sa úspešne zapojila do verejných obstarávaní ako dodávateľ tovarov alebo služieb. V pípade potreby zápisu do registra partnerov verejného sektora sa určite obráťte na skutočne kvalifikovaných odborníkov, ktorí Vám zabezpečia profesionálne a komfortné splnenie Vašich zákonných povinností. Náš právny tím zabezpečuje zápis do registra partnerov verejného sektora aj prostredníctvom webového sídla www.partnerverejnehosektora.sk. Na webovom sídle www.partnerverejnehosektora.sk získate všetky nevyhnutné ínformácie, ako postupovať pri zápise do registra partnerov verejného sektora.


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci".