Hronček & Kolínova, právní služby

Legalfirm.sk

Hronček & Kolínova, právní služby

Právo obchodních společností

 • zakládání společností, organizačních složek společností a jejich zápis do obchodního rejstříku (vypracovávání společenské smlouvy, zakladatelské listiny nebo jiné související agendy a formalit pro úřady veřejné správy)
 • zajišťování běžné agendy obchodních společností (vypracovávání vnitřních předpisů, zastupování u soudů apod.)
 • akvizice spojené s fúzemi, rozdělením, transformací a likvidací obchodních společností
 • zakládání obchodních společností a organizačních složek
 • příprava a změny zakladatelských dokumentů
 • příprava a organizace valných hromad obchodních společností
 • zvyšování a snižování základního kapitálu, příprava dokumentace související s působností valné hromady obchodních společností
 • reorganizace obchodních společností a změny ve vlastnické struktuře společností
 • poradenství v oblasti vnitřních vztahů mezi akcionáři a společníky (dohody akcionářů, společníků apod.)
 • zastupování v řízeních před obchodním rejstříkem, živnostenským rejstříkem a Centrálním depozitářem cenných papírů SR
 • plnění informačních povinností ve vztahu k orgánům veřejné správy
 • zrušení, likvidace obchodních společností a jejich výmaz z obchodního rejstříku
 • zajišťování sídla společnosti prostřednictvím obchodního partnera
 • poradenství v oblasti práva obchodních společností v České republice a zajištění všech potřebných úkonů prostřednictvím obchodního partnera v České republice

Fúze a akvizice

 • příprava smluv o převodech majetkových účastí v obchodních společnostech (převody akcií, podílů apod.)
 • příprava a realizace prodeje podniků resp. jejich částí
 • právní poradenství a provádění právních kroků v rámci splynutí, fúze nebo rozdělení obchodních společností včetně přeshraničních fúzí
 • analýza a řešení pracovněprávních a obchodních aspektů souvisejících s fúzemi a akvizicemi

Právní audit (due diligence)

 • analýza skutkového a právního stavu vybrané obchodní společnosti, a to v požadovaném rozsahu
 • vyhodnocení dokumentace společnosti za účelem zjištění a odstranění rizik souvisejících s již realizovanou agendou společnosti
 • vyhodnocení závěrů z právního auditu

Konkurzy a restrukturalizace

 • zastupování věřitelů a dlužníků v rámci konkurzního řízení nebo v restrukturalizaci
 • zastupování subjektů v konkurzních a restrukturalizačních řízeních ve vztahu k soudům, správcům a věřitelům
 • zastupování věřitelů při uplatňování pohledávek a práv v konkursním a restrukturalizačním řízení vůči úpadci a soudu
 • přihlašování pohledávek, zastupování na schůzích věřitelů a ve věřitelských výborech
 • vypracování dokumentace v konkursním a restrukturalizačním řízení, řízení o oddlužení a jiných
 • vypracování stanovisek v oblasti konkurzního práva a restrukturalizací
 • analyzování možných důsledků a dopadů prohlášení konkursu
 • analyzování právních podmínek pro prohlášení konkursu, vypracovávání návrhů na prohlášení konkurzu

Právo duševního vlastnictví

 • přihlašování ochranných známek a podávání námitek při přihlašování ochranných známek
 • poradenství v oblasti práv průmyslového vlastnictví a dalších práv spojených s podnikáním
 • ochrana práv klientů v souvislosti s know-how při podnikání a ochrana obchodních jmen klientů
 • identifikace duševního vlastnictví, zastupování klientů ve sporech týkajících se porušení práv k duševnímu vlastnictví
 • poradenství v oblasti autorských a licenčních smluv
 • poradenství v oblasti patentového práva a práva k průmyslovým vzorům

Hospodářská soutěž a právo nekalé soutěže včetně reklamního práva

 • poradenství a zastupování před soudy v oblasti ochrany osobnostních práv fyzických osob
 • poradenství a zastupování před soudy v oblasti ochrany dobrého jména a pověsti právnických osob
 • poradenství a zastupování před soudy v oblasti práv obchodních jmen a jeho právní ochrany
 • poradenství a zastupování před soudy v oblasti nekalé soutěže (klamavá reklama a klamavé označení zboží a služeb, parazitování na pověsti, porušování obchodních tajemství, vyvolání nebezpečí atd..
 • právní ochrana proti nekalé soutěži

Smluvní právo

 • komplexní posouzení předloženého smluvního vztahu, připomínkování smluv a podrobná analýza smluv
 • vypracování příslušných smluv, a to ve všech oblastech obchodního, občanského a pracovního práva, včetně specifických právních oblastí jako například zajištění závazků a pod.

Pracovné právo

 • uzavírání pracovních a manažerských smluv
 • vypracovávání vnitřních směrnic společností
 • příprava právních řešení v rámci ukončení pracovních poměrů včetně hromadného propouštění
 • zastupování klientů v pracovněprávních sporech
 • vypracování stanovisek a analýz v oblasti pracovního práva
 • zastupování klientů při kolektivním vyjednávání a radách zaměstnanců
 • příprava dohod o dočasném přidělení zaměstnanců
 • řešení agendy odpovědnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů v pracovněprávních vztazích
 • otázky dočasného přidělování zaměstnanců k výkonu práce u jiného zaměstnavatele

Akvizice nemovitostí

 • převodů nemovitostí (vypracování smluvních dokumentů a zastupování v řízení před katastrálním úřadem)
 • nájmu pozemků, budov a nebytových prostor
 • věcných a zabezpečovacích práv
 • zástavních práv a práv věcných břemen
 • smluv o výstavbě

Vymáhání pohledávek

 • soudní vymáhání finančních pohledávek
 • na požádání klienta zajišťujeme provádění kontroly nad průběhem konkursního a restrukturalizačního řízení prostřednictvím online aplikace
 • zastupování v směnečném řízení
 • zastupování před rozhodčími soudy a rozhodčími orgány
 • zastupování před soudy v České republice jako hostující advokát
 • kompletní správa a vymáhání pohledávek v přípravném stadiu, v soudním řízení, exekučním řízení, konkursním a restrukturalizačním řízení, dědickém řízení, trestním řízení a v rámci likvidace právnických osob
 • právní analýzy v oblasti uplatňování a vymáhání pohledávek
 • sepisování právních úkonů týkajících se pohledávek
 • právní poradenství v oblasti uplatnění práva prostřednictvím evropského platebního rozkazu

Medicínské a farmaceutické právo

 • právní poradenství v oblasti zdravotnictví, zejména v souvislosti s podmínkami výkonu jednotlivých zdravotnických povolání
 • právní odpovědnost zdravotnických pracovníků a poskytovatelů zdravotní péče
 • řešení právních problémů spojených s poskytováním zdravotní péče
 • komplexní právní poradenství při provozování zdravotnických zařízení

Správní právo

 • zastupování klientů ve správním řízení
 • uplatňování administrativně nároků klientů ve správních řízeních
 • právní poradenství a příprava podkladů ve správním řízení
 • soudního přezkumu legality rozhodnutí správních orgánů, opravné prostředky proti rozhodnutím správních orgánů

Sportovní právo

 • právní poradenství v oblasti sportovního práva, především v oblasti fotbalu a hokeje

Právo informačních technologií

 • příprava právních řešení a smluvní dokumentace v oblasti softwarového práva a práv spojených s doménovými jmény
 • právní poradenství a příprava právních řešení v oblasti elektronických komunikací a ochrany osobních údajů
 • komplexní poradenství v oblasti internetového práva
 • právní poradenství pro provozovatele portálů, online aplikaci a elektronických obchodů

Právo třetího sektoru

 • zakládání neziskových organizací (občanských sdružení, nadací, neziskových organizací poskytujících obecně prospěšné služby)
 • komplexní právní poradenství spojené s činností neziskových organizací, smluvní dokumentací a daňovými otázkami

Občanské právo

 • příprava a připomínkování smluv v oblasti občanského práva
 • komplexní právní poradenství v oblasti občanského závazkového práva, rodinného práva a dědického práva
 • řešení právních problémů spojených s vypořádáním podílového a bezpodílového spoluvlastnictví
 • zastupování klientů v občanskoprávních sporech
 • právní pomoc a zastoupení v případech vzniku škodných událostí na zdraví, majetku nebo jiných právech, včetně pomoci při vymáhání finančního odškodnění
 • vymáhání nároků na náhradu škody vzniklé při dopravních nehodách (škoda na majetku, bolestné, ztížení společenského uplatnění, náhrada nákladů vynaložených na léčení, ztráta na výdělku apod.) nebo v důsledku jiných skutečností zakládajících nárok na náhradu škody
 • vymáhání nároků na náhradu škody vzniklé v důsledku nezákonného postupu orgánů veřejné moci

Trestní právo

 • Zastupování obviněného a obžalovaného obhájcem v trestním řízení
 • Podávání stížností proti jednotlivým usnesením orgánů činných v trestním řízení, jakož i vypracování dalších potřebných písemných úkonů v trestním řízení
 • Žádost o zahlazení odsouzení
 • Podání trestního oznámení
 • Zastupování poškozeného v trestním řízení
 • Uplatňování škody (v adhezním řízení)
 • Právní konzultace a poradenství

Daňové právo a celní právo

 • právní poradenství v oblasti daní, DPH, spotřebních daní, místních daní a poplatků
 • zastupování v daňovém řízení před daňovými a celními úřady
 • příprava právních stanovisek týkajících se otázek daňového a celního práva
 • posuzování obchodních smluv z hlediska daňového a celního práva

Finanční právo a pojišťovnictví

 • právní poradenství v oblasti finančního práva, bankovnictví, pojištění a zajištění, finančního zprostředkování v oblasti pojištění a zajištění
 • právní poradenství v oblasti právní úpravy a regulace podmínek činnosti subjektů působících na finančním trhu v pojistné oblasti
 • ochrana právních zájmů klientů při vymáhání nároků na pojistná plnění vůči pojišťovnám včetně zastupování v řízení před soudy, či jinými subjekty finančního trhu

Právo v oblasti energetiky

 • zastupování v řízeních před regulačními orgány, zejména v řízeních o udělení povolení nebo licence k provádění činností v oblasti energetiky
 • právní analýzy a vypracování stanovisek souvisejících s otázkami cenové regulace a činností Úřadu pro regulaci síťových odvětví
 • právní analýzy předpisů z oblasti energetiky a příprava stanovisek na základě požadavků klienta

Právo v oblasti dopravy a spedice

 • právní poradenství v oblasti vnitrostátní a mezinárodní přepravy
 • právní poradenství v oblasti vnitrostátní a mezinárodní spedice
 • právní poradenství v oblasti sporů s mezinárodním prvkem
 • vypracování smluv, stanovisek a analýz
 • právní poradenství v oblasti úmluvy CMR

Ochrana osobních údajů

 • Poradenství v oblasti ochrany osobních údajů
 • Zastupování před Úřadem na ochranu osobních údajů
 • Evidence a registrace informačních systémů
 • Zajištění bezpečnostního projektu prostřednictvím externího subjektu
 • Zajištění bezpečnostní směrnice prostřednictvím externího subjektu

Ochrana proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o ochraně před financováním terorismu

 • Poradenství v oblasti ochrany proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o ochraně před financováním terorismu
 • Zajištění programu vlastní činnosti zaměřené proti legalizaci a financování terorismu

Veřejné zakázky

 • Příprava nabídek, resp. žádostí o účast ve veřejných zakázkách
 • Uplatňování přezkumného řízení podle zákona o veřejných zakázkách
 • Zastupování klientů v řízení před Úřadem pro veřejné zakázky a soudy Slovenské republiky
Go to top of page