Hronček & Kolínova, právní služby

Legalfirm.sk

Hronček & Kolínova, právní služby

Poznejte náš tým

Za spokojeností a úspěchem našich klientů stojí kvalitní odborníci. Disponujeme kvalifikovanými a zkušenými lidmi a nabízíme možnost využití právních služeb ve všech oblastech práva na nejvyšší a profesionální úrovni.

Advokáti

JUDr. Kvetoslava Kolínová

zakládající advokátka

je absolventkou Univerzity Komenského v Bratislavě (1986). Využila své právní znalosti a v roce 2000 zahájila svou činnost jako komerční právník, od roku 2004 je advokátka. Ve své dlouholeté praxi vedle sporné agendy poskytuje klientům komplexní služby v oblasti obchodního práva, fúzí a akvizic, občanského práva a správního práva, specializuje se zejména na daňové právo a pozemkové právo, nemovitosti. Právní služby poskytuje ve slovenském a ruském jazyce.

JUDr. Róbert Hronček

zakládající advokát

studium absolvoval na Právnické fakultě Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici (2009), kde zároveň úspěšně obhájil diplomovou práci na téma "Obchodní jméno a jeho právní ochrana". V roce 2011 ukončil rigorózní studium na Právnické fakultě Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, obhájil rigorózní práci na téma "Ochranná známka a licenční smlouva" a složil rigorózní zkoušku ve studijním oboru obchodní právo. Od září 2005 do června 2009 absolvoval odbornou praxi na Okresním soudu v Banské Bystrici. Od října 2005 do června 2006 působil jako právní asistent v advokátní kanceláři JUDr. Jozef Zlocha. Od září 2009 do března 2011 pracoval jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Böhm & partners v Bratislavě a od března 2011 až do dubna 2013 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři JUDr. Kvetoslava Kolínová v Žilině. Od roku 2013 je advokát. Zaměřuje se hlavně na oblast obchodního práva, zejména práva smluvního, občanského práva hmotného, pracovního práva a práva obchodních společností. Jednou ze specializací je i právo proti nekalé soutěži a právo duševního vlastnictví. Právní služby poskytuje ve slovenském a anglickém jazyce.

Mgr. Matej Balaš

Advokát

studium absolvoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (2010) v oboru "právo a právní věda". Studium úspěšně ukončil složením státní ucelené zkoušky z občanského, obchodního, trestního a správního práva a obhajobou diplomové práce na téma " Žaloba a rozsudek (vzájemný vztah)". Od dubna 2011 do září 2014 pracoval jak advokátní koncipient v Advokátní kanceláři JUDr. Jana Repáňa v Martine. Po složení advokátní zkoušky v květnu 2015 byl zapsán do seznamu advokátů Slovenské advokátní komory. Jeho zaměřením je hlavně trestní právo, občanské právo a obchodní právo. Právní služby poskytuje ve slovenském a anglickém jazyce.

Advokátní koncipienti

Mgr. Andrea Domény

advokátní koncipient

studium absolvovala na Fakultě práva Janka Jesenského Vysoké školy Danubius, kde v roce 2012 ukončila bakalářský stupeň studia složením státní zkoušky ze správného a ústavního práva a obhajobou bakalářské práce na téma "Právní úprava působení politických stran v Slovenské republice". V roce 2014 úspěšně ukončila magisterské studium složením státní zkoušky z občanského, obchodního, trestního a mezinárodního práva a obhajobou diplomové práce na téma "Alternativní způsoby řešení civilních věcí" (rozhodčí řízení, mediace). V advokátní kanceláři působí od března 2014 na pozici právní asistentky a od května 2016 na pozici advokátního koncipienta. Zaměřuje se hlavně na oblast obchodního práva, zvláště práva smluvního, občanského práva hmotného, pracovního práva a finančního práva. Právní služby poskytuje ve slovenském a anglickém jazyce.

Mgr. Ľuboš Ranto

advokátní koncipient

studium absolvoval na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, kde v roce 2013 ukončil bakalářský stupeň studia obhajobou bakalářské práce na téma "Inspirace Ústavy Slovenské republiky v ústavách Československa: kontinuita nebo diskontinuita?" a složením státní zkoušky ze správního práva. V roce 2015 úspěšně ukončil magisterské studium složením státní zkoušky z občanského, trestního a obchodního práva a obhajobou diplomové práce na téma "Věcná břemena ve slovenském právním řádu". V advokátní kanceláři působí od srpna 2015 na pozici právního asistenta a od května 2016 na pozici advokátního koncipienta.Zaměřuje se hlavně na oblast obchodního práva, občanského práva hmotného, práva obchodních společností a práva v oblasti veřejných zakázek. Právní služby poskytuje ve slovenském a anglickém jazyce.

Právní asistenti

Bc. Zuzana Ševčíková

asistent

studium absolvovala na Pedagogické fakultě Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici (2002). Od roku 2005 pracuje jako asistentka v advokátní kanceláři, kde během své dlouholeté praxe získala mnohé cenné zkušenosti.

Externí konzultanti

PaedDr. Andrea Jančošková

externí konzultant

je absolventkou Pedagogické fakulty UMB v Banské Bystrici, studium ukončila s titulem "doktor pedagogiky" (1989). V r. 1992 -1994 studovala na Merton College of Arts (UK). Pracovala jako redaktorka v Matici slovenské, později v Slovenské národní knihovně v Martině (překlady z / do anglického jazyka - MDT, AACR2, publikace z oblasti knižní kultury, scénáře pro dabingová studia etc.). Od r. 1998 pracuje na Městském úřadě v Martině na oddělení zahraničních vztahů - oblast partnerské spolupráce a evropských záležitostí. Specializuje se také na překlady v oblasti legislativní, ekonomické, komunální a věnuje se tlumočení. Od r. 1998 je členkou Slovenské společnosti překladatelů odborné literatury.
Od roku 2012 pracuje pro Advokátní kancelář JUDr. Roberta Hrončeka jako externí konzultant.

Go to top of page