Hronček & Kolínova, právní služby

Legalfirm.sk

Hronček & Kolínova, právní služby

Poznejte náš tým

Za spokojeností a úspěchem našich klientů stojí kvalitní odborníci. Disponujeme kvalifikovanými a zkušenými lidmi a nabízíme možnost využití právních služeb ve všech oblastech práva na nejvyšší a profesionální úrovni.

Advokáti

JUDr. Kvetoslava Kolínová

zakládající advokátka

je absolventkou Univerzity Komenského v Bratislavě (1986). Využila své právní znalosti a v roce 2000 zahájila svou činnost jako komerční právník, od roku 2004 je advokátka. Ve své dlouholeté praxi vedle sporné agendy poskytuje klientům komplexní služby v oblasti obchodního práva, fúzí a akvizic, občanského práva a správního práva, specializuje se zejména na daňové právo a pozemkové právo, nemovitosti. Právní služby poskytuje ve slovenském a ruském jazyce.

JUDr. Róbert Hronček

zakládající advokát

studium absolvoval na Právnické fakultě Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici (2009), kde zároveň úspěšně obhájil diplomovou práci na téma "Obchodní jméno a jeho právní ochrana". V roce 2011 ukončil rigorózní studium na Právnické fakultě Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, obhájil rigorózní práci na téma "Ochranná známka a licenční smlouva" a složil rigorózní zkoušku ve studijním oboru obchodní právo. Od září 2005 do června 2009 absolvoval odbornou praxi na Okresním soudu v Banské Bystrici. Od října 2005 do června 2006 působil jako právní asistent v advokátní kanceláři JUDr. Jozef Zlocha. Od září 2009 do března 2011 pracoval jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Böhm & partners v Bratislavě a od března 2011 až do dubna 2013 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři JUDr. Kvetoslava Kolínová v Žilině. Od roku 2013 je advokát. Zaměřuje se hlavně na oblast obchodního práva, zejména práva smluvního, občanského práva hmotného, pracovního práva a práva obchodních společností. Jednou ze specializací je i právo proti nekalé soutěži a právo duševního vlastnictví. Právní služby poskytuje ve slovenském a anglickém jazyce.

Mgr. Matej Balaš

Advokát

studium absolvoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (2010) v oboru "právo a právní věda". Studium úspěšně ukončil složením státní ucelené zkoušky z občanského, obchodního, trestního a správního práva a obhajobou diplomové práce na téma " Žaloba a rozsudek (vzájemný vztah)". Od dubna 2011 do září 2014 pracoval jak advokátní koncipient v Advokátní kanceláři JUDr. Jana Repáňa v Martine. Po složení advokátní zkoušky v květnu 2015 byl zapsán do seznamu advokátů Slovenské advokátní komory. Jeho zaměřením je hlavně trestní právo, občanské právo a obchodní právo. Právní služby poskytuje ve slovenském a anglickém jazyce.

JUDr. Daniela Gavorníková

advokát

studium úspěšně absolvovala na Právnické fakultě Trnavské univerzity v Trnavě v roce 2006. V roce 2012 ukončila rigorózní studium na Právnické fakultě Panevropské vysoké škole v Bratislavě, kde obhájila rigorózní práci na téma "Omezení osobní svobody jako zajišťovací opatření a jako trest" a složila rigorózní zkoušku ve studijním oboru trestní právo. Od července 2008 do září 2011 pracovala jako advokátní koncipient, nejprve v advokátní kanceláři GESKO, Hulín a partneři s.r.o. v Bratislavě a následně v advokátní kanceláři JUDr. Petra Jančiho v Liptovském Mikuláši. Od roku 2016 je advokátka. Zaměřuje se hlavně na oblast obchodního práva, zvláště práva smluvního, občanského práva hmotného, správního práva a práva obchodních společností. Právní služby poskytuje v slovenském a v angličtině.

Právníci

Mgr. Andrea Domény

VEDOUCÍ právník, koncipient + GDPR

studium absolvovala na Fakultě práva Janka Jesenského Vysoké školy Danubius, kde v roce 2012 ukončila bakalářský stupeň studia složením státní zkoušky ze správného a ústavního práva a obhajobou diplomové práce na téma "Právní úprava působení politických stran v České republice". V roce 2014 úspěšně ukončila magisterské studium složením státní zkoušky z občanského, obchodního, trestního a mezinárodního práva a obhajobou diplomové práce na téma "Alternativní způsoby řešení civilních věcí" (rozhodčí řízení, mediace). V advokátní kanceláři působí od března 2014 na pozici právní asistentky, od května 2016 na pozici advokátního koncipienta a v současnosti zastává v advokátní kanceláři pozici vedoucího právníka. Specializuje se hlavně na oblast obchodního práva, zvláště práva smluvního a na právo v oblasti bezpečnosti a ochrany osobních údajů. Také se zaměřuje na oblast občanského práva hmotného, ​​pracovního práva a finančního práva. Právní služby poskytuje v slovenském jazyce a v angličtině.

Mgr. Barbora Vrabcová

Právník

je absolventkou Právnické fakulty Panevropské Vysoké školy, kde v roce 2013 ukončila bakalářský stupeň studia složením státní zkoušky z evropského a ústavního práva a obhajobou diplomové práce na téma "Tiskový zákon a jeho význam v rámci správy kultury". V roce 2016 úspěšně ukončila magisterské studium složením státní zkoušky z občanského, trestního a pracovního práva a obhajobou diplomové práce na téma "Kriminalita v masmédiích." V advokátní kanceláří působí od října 2018 na pozici právníka. Zaměřuje se zejména na oblast obchodního práva, veřejných zakázek a práva v oblasti bezpečnosti a ochrany osobních údajů. Právní služby poskytuje v slovenském a anglickém jazyce.

Mgr. Veronika Košíková

advokátní koncipient

studium v oboru práva úspěšně absolvovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Košicích v roce 2007. Další studium v oboru farmacie absolvovala na Farmaceutické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě v roce 2012. Vedle studiu na Farmaceutické fakultě UK v letech 2007 až 2008 získávala pracovní zkušenosti jako asistentka různých oddělení jedné z největších mezinárodních farmaceutických společností působících na Slovensku. Od roku 2009 při studiu pracovala jako právní asistent v advokátní kanceláři Mgr. Rastislav Domek, advokát v Bratislavě a to až do roku 2012. Další pracovní zkušenosti v letech 2012-2014 získávala působením ve zdravotnictví, v oblasti lékárenství. Od roku 2018 je advokátní koncipient. Zaměřuje se hlavně na oblast farmaceutického práva, správního práva, obchodního práva a práva obchodních společností. Právní služby poskytuje v slovenském a v angličtině.

Mgr. Rebeka Košarišťanová

advokátní koncipient

studium absolvovala na Právnické fakultě Trnavské univerzitě v Trnavě, kde v roce 2016 ukončila bakalářský stupeň studia složením státní zkoušky ze správního práva a obhajobou diplomové práce na téma,, Pracovní a sociální zákonodárství období socialismu ". V roce 2018 úspěšně ukončila magisterské studium složením státní zkoušky z občanského, trestního a pracovního práva a obhajobou diplomové práce na téma,, Duální vzdělávání (pracovněprávní aspekty). V advokátní kanceláři působí od května 2018 na pozici advokátního koncipienta. Specializuje se zejména na oblast pracovního, občanského a obchodního práva. Zaměřuje se i na problematiku Programů vlastní činnosti zaměřené proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Právní služby poskytuje v slovenském a v angličtině.

Mgr. Jana Hančinová

advokátní koncipient

je absolventkou fakulty práva na Panevropské vysoké škole v Bratislavě, kterou úspěšně ukončila v roce 2014 složením státní souhrnného zkoušky z občanského, trestního a evropského práva a obhajobou diplomové práce na téma "Obligatorní zastoupení v občanském soudním řízení". Během studia na vysoké škole byla zaměstnána na exekutorském úřadě a v advokátní kanceláři na pozici právního asistenta. Koncipientské praxe začala v bratislavské advokátní kanceláří se zaměřením na soukromoprávní agendu, zejména na oblast korporátního práva obchodních společností, přičemž v průběhu výkonu praxe advokátního koncipienta získala i praktické zkušenosti z oblasti občanského, obchodního, pracovního, správního a rodinného práva. V advokátní kanceláři působí od listopad 2018 na pozici advokátního koncipienta. Zaměřuje se hlavně na oblast veřejných zakázek, obchodního práva, občanského práva hmotného. Právní služby poskytuje v slovenském a v angličtině.

 

Právní asistenti

Marek Masarik

právní asistent

je studentem II. ročníku Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V advokátní kanceláři působí od září 2017. Ovládá především německý jazyk (včetně odborné právní terminologie), ale i anglický jazyk. Během studia na vysoké škole se zúčastnil workshopu v pražské advokátní kanceláři CHSH Kališ & Partners o přeshraničních arbitrážích v německém jazyce. Se svým týmem vyhrál mezinárodní soutěž v římském právu a rovněž byl úspěšný v soutěži Cena Ernesta Valka. V budoucnu by se chtěl věnovat trestnímu, občanskému a obchodnímu právu.

Office manager

Mgr. Ivana Mušáková

OFFICE MANAGER

studium absolvovala na Žilinské univerzitě v Žilině obor Mediamatika kde v roce 2016 úspěšně ukončila magisterské studium. V advokátní kanceláří pracuje na pozic asistentky od dubna 2017. Na pozic Office managera pracuje od února 2018. Ovládá anglický a německý jazyk.

Asistenti

Bc. Zuzana Ševčíková

Asistent

studium absolvovala na Pedagogické fakultě Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici (2002). Od roku 2005 pracuje jako asistentka v advokátní kanceláři, kde během své dlouholeté praxe získala mnohé cenné zkušenosti.

Mgr. Monika Šovčíková

Asistent

magisterské studium absolvovala na Pedagogické fakultě Katolické univerzity v Ružomberku (2015). Aktuálně končí doktorandské studium ve studijním programu Sociální práce. Už během studia nabývala komunikační a administrativní zkušenosti. Od roku 2009 do roku 2018 praxovala, i brigádně pracovala, ve společnosti Mountfield s. r. o. na ekonomickém oddělení v oblasti administrativy. Ovládá anglický jazyk. V advokátní kanceláři pracuje na pozici právní asistent od srpna 2018.

Laura Žlebeková

Asistent

Absolventka Obchodní akademie v Martině, momentálně externí studentka Ekonomické univerzity v Bratislavě v oboru Podnikání v obchodě. Absolventský praxi absolvovala na Okresní prokuratuře v Martině. Během studia pracovala na více administrativních pozicích. Ovládám anglický jazyk. V advokátní kanceláři pracuje od srpna 2018.

Bc. Michal Hlobej

Asistent

absolvent Obchodní akademie v Martině, momentálně studentom inženýrského studia Ekonomické fakulty Univerzity Mateja Bela v studijním oboru ekonomika a řízení cestovního ruchu. V advokátní kanceláři působí na pozici asistenta od srpna 2018, zaměřuje se hlavně na právní aspekty v oblasti přepravy a cestovního ruchu. Ovládá anglický jazyk.

Nikola Holková

Asistent

Absolventka bilingvní gymnázia Tomáše Růžičky v Žilině, zaměření francouzský jazyk. Momentálně studentka mezinárodních vztahů a diplomacie na Univerzitě Mateja Bela v Banské Bystrici. Studium absolvovala iv zahraničí v Nizozemsku a ve Finsku, kde získala znalosti anglického a francouzského jazyka. Během studia pracovala na různých administrativních pozicích, momentálně na pozici asistent v advokátní kanceláři.

Externí konzultanti

PaedDr. Andrea Jančošková

EXTERNÍ KONZULTANT

je absolventkou Pedagogické fakulty UMB v Banské Bystrici, studium ukončila s titulem "doktor pedagogiky" (1989). V r. 1992 -1994 studovala na Merton College of Arts (UK). Pracovala jako redaktorka v Matici slovenské, později v Slovenské národní knihovně v Martině (překlady z / do anglického jazyka - MDT, AACR2, publikace z oblasti knižní kultury, scénáře pro dabingová studia etc.). Od r. 1998 pracuje na Městském úřadě v Martině na oddělení zahraničních vztahů - oblast partnerské spolupráce a evropských záležitostí. Specializuje se také na překlady v oblasti legislativní, ekonomické, komunální a věnuje se tlumočení. Od r. 1998 je členkou Slovenské společnosti překladatelů odborné literatury.
Od roku 2012 pracuje pro Advokátní kancelář JUDr. Roberta Hrončeka jako externí konzultant.

Mgr. Martin Katuščák, PhD.

EXTERNÍ KONZULTANT

absolvoval Filozofickou fakultu UK v Bratislavě v oborech knihovnická a informační věda a anglický jazyk a literatura (2003). Pracoval v České národní knihovně v oblasti digitalizace kulturního dědictví jako metodik a koordinátor, výsledky z interdisciplinárního výzkumu uchovávání a zpřístupňování písemného kulturního a vědeckého dědictví zpracoval v disertační práci obhájené na Žilinské univerzitě v roce 2013. Více než dvě desetiletí se profesionálně věnuje oblasti překladatelství z / do anglického jazyka, od roku 2005 ve vlastní společnosti poskytující odborné konzultační, webové, organizační a překladatelské služby. Spolupracuje s Institutem pro kulturní politiku jako projektový manažer a redaktor.
Od roku 2016 spolupracuje s advokátní kanceláří JUDr. Roberta Hronček jako externí konzultant.

Go to top of page