Hľadáme procesnú manažérku alebo manažéra!

28.02.2022 | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
2 min

Do nášho pracovného kolektívu hľadáme procesnú manažérku alebo manažéra.

Hľadáme procesnú manažérku alebo manažéra!

Pracovná pozícia zahŕňa koordinované procesy pre viaceré spolupracujúce spoločnosti v rámci skupiny ADVICE CENTRE v nasledovných oblastiach:

Personálna oblasť
Vytvorenie a udržiavanie efektívneho personálneho systému a personálnych procesov. Efektívne riešenie výberu nových pracovníkov, zastupiteľnosti, nástupníctva, odmeňovania, motivácie, rozvoja a vyťažiteľnosti pracovníkov a zveľaďovanie pracovnej atmosféry a firemnej kultúry. Pracovníkmi sa rozumejú (administratívni zamestnanci, advokáti, právnici, koncipienti, konzultanti v oblasti GDPR, študenti a iní). Dohľad nad pracovníkom, spracúvajúcim podklady ku personálnej a mzdovej agende.

Ekonomická oblasť
Systémové ekonomické nastavenie spolupracujúcich firiem a vzájomných ekonomických vzťahov podľa princípov transferového oceňovania a jeho udržiavanie. Kontrola príjmov, výdavkov a nákladov spoločností. Príprava rozpočtu a dohľad nad dodržiavaním schváleného rozpočtu a dohľad nad pohľadávkami firiem a ich riešenie podľa nastavených postupov. Dohľad nad včasnosťou a správnosťou činnosti externej účtovnej spoločnosti.

Obchodná činnosť
Systémové efektívne nastavenie a kontrola obchodného plánu, zákazníckeho servisu a evidencia každého obchodného prípadu v celom jeho priebehu. Aktívne riadenie procesov a ľudí na príslušnom oddelení.

Marketingová činnosť
Efektívna práca pri tvorbe, riadení a rozvoji marketingového plánu a marketingovej komunikácie v spolupráci s externými partnermi. Aktívna činnosť pri budovaní značky podľa marketingového plánu, udržiavanie a dopĺňanie databázy pre účely kvalitnej marketingovej komunikácie.

Riadenie spoluprác
Aktívne vyhľadávanie relevantných spoluprác. Aktívna komunikácia s existujúcimi partnermi a vyhľadávanie príležitostí pre riešenie a rozvoj spoločných projektov. Rozvoj s ohľadom na kvalitu, nie kvantitu spoluprác.

Riadenie projektov
Komplexné riadenie procesu projektov, riešených v rámci jednotlivých spoločností alebo v ich vzájomnej kooperácii. Stanovenie krokov a ich doťahovanie až do konca. Jasná evidencia zodpovedných pracovníkov za jednotlivé projekty a na to väzba odmeňovania a vyťaženosti. Vyhodnocovanie realizovaných projektov a aplikácia podnetov a skúseností pri ďalších projektoch.

Ostatné
Dohľad nad tvorbou a aktualizáciou interných predpisov.

Viac informácií nájdete na Profesii.


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."